Toppbild

Myndighet och bistånd

Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service kan du att vända dig till Myndighet och bistånd.

På Myndighet och bistånd arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om de insatser som du ansöker om.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Exempel på hjälp och stöd som du kan ansöka om hos Myndighet och bistånd:

  • Hemtjänst, avlösning i hemmet, matdistribution och trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Särskilt boende och korttidsvistelse
  • Boendestöd
  • Daglig verksamhet och sysselsättning

Hur du ansöker om stöd

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig.

Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill göra en ansökan eller vill få information eller fyll i en ansökningsblankett och skicka till Myndighet och bistånd. Biståndshandläggaren kontaktar sedan dig för att boka in ett möte.

Ansökningsblanketter finns att ladda hem under E-tjänster och blanketter.

Utredning

Efter ansökan behöver handläggaren samla information om dig för att kunna utreda ditt behov. I sin utredning ska handläggaren ta hänsyn till dina sociala, fysiska, psykiska och existentiella behov. Om handläggaren behöver kontakta andra för att få information, till exempel dina anhöriga/närstående eller din läkare måste handläggaren få ditt samtycke att inhämta den informationen.

Bedömning

Som underlag för biståndshandläggarens beslut, ligger handläggarens bedömning. Biståndshandläggaren bedömer dina individuella behov utifrån socialtjänstlagen.

Beslut och handläggningstid

Efter ansökan, utredning och bedömning får du ett beslut där det framgår vilka/vilken insats du har beviljats. Får du avslag eller delavslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet.
Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommit in till att beslut fattas. Det beror på vilka uppgifter handläggaren behöver hämta in under utredningen. Handläggningen ska ske skyndsamt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga.
Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur du överklagar får du av biståndshandläggaren som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Uppdaterad 2017-05-05

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Växel:0152-291 00
socialtjansten@strangnas.se


Kontakt

Verksamhetschef Myndighet och bistånd
Maria Jäderlund
0152-295 84
maria.jaderlund@strangnas.se

Myndighet och bistånd

Individ- och familjeomsorgen


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >