Toppbild

Transportdispens

Genom att ställa särskilda krav på det sätt en tung eller skrymmande transport utförs kan dispens ofta medges utan att vägen skadas, trafiksäkerheten försämras eller att det uppstår andra avsevärda olägenheter.

 

Bestämmelserna om vikter och dimensioner gäller på en stor del av vägnätet (gator i tätorter och allmänna vägar) och är utformade med hänsyn till de begränsningar som beror av vägnätets fysiska utformning och bärighet. Samtidigt finns ett ständigt behov av att kunna transportera föremål som inte ryms inom de normala ramarna.

Bred last

Det finns många både tunga och skrymmande godsslag som med fördel och ibland av nödvändighet tillverkas färdiga eller i halvfabrikat på ett ställe för att sedan transporteras på lämpliga sätt till bestämmelseorten. Som exempel på sådana godsslag kan nämnas transformatorer, cisterner, hussektioner, och industriugnar. Ofta ser fraktaren vägtransport som det mest rationella och ekonomiskt fördelaktiga transportalternativet.

Om transporten bara går inom en kommuns gränser är det kommunen som beslutar om dispens. Går transporten genom flera kommuner är Trafikverket beslutande myndighet och kommunen ska då yttra sig i ärendet. För att söka transportdispens inom Strängnäs kommun klicka här. (Länk till Trafikverket)

Uppdaterad 2017-06-27 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >