Toppbild

Parkering för rörelsehindrade

Du som har ett varaktigt funktionshinder, vilket medför att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 

Du som är rörelsehindrad men inte kör bil själv kan endast få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

För passagerare som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd finns i trafikförordningen ett generellt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas.

Parkeringstillstånd beviljas efter individuell bedömning med utgångspunkt från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt trafikförordningen 13 kap 8 §.

Ansökan ska ske på särskild blankett. Läkarintyg och passliknande foto ska bifogas.

Ansökningsblankett finns att hämta på medborgarkontoret i Strängnäs eller kan rekvireras från handläggare Katharina Sjöberg, telefon: 0152-293 22.

Uppdaterad 2017-02-21 av Stadsmiljöenheten

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: vx 0152-291 00

Teknik- och servicekontoret


Teknik- och servicenämnden

Nämnd, ledamöter och ersättare

Teknik- och servicenämnden


Synpunkter


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >