Toppbild

Val av skola

Här finner du information om val av skola i Strängnäs kommun.

 

1. Digitalt skolval och skolbyte   9. Skolplikt
2. Skolbyte   10. Jämför skolor
3. Inflytt   11. Friskolor
4. Fritidshem   12. Vad händer om man inte väljer? 
5. Antagningsregler   13. Utflytt
6. Kö till kommunal skola   14. Skolval ht 2018
7. Skolskjuts   15. Kontakt
8. Modersmålsundervisning    

 

 


 

Digitalt skolval och skolbyte

I Strängnäs kommun har vi ett digitalt skolval. Oavsett om du väljer en kommunal eller en fristående skola i Strängnäs kommun för ditt barn ska du göra valet i det digitala systemet för skolval och skolbyte.

För att göra skolvalet eller ansökan om skolbyte digitalt krävs att du har e-legitimation. Om ni är två vårdnadshavare måste båda vara delaktiga i skolvalet eller skolbytet och då behöver ni båda ha e-legitimation. Om du inte har en e-legitimation, kontakta din bank. Läs mer om e-legitimation här.

Vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter gör skolvalet utanför det digitala systemet för skolval. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via skolval@strangnas.se , så hjälper vi dig.

 Till toppen av sidan

 

 

Skolbyte

Du som vårdnadshavare kan ansöka om skolbyte när ditt barn har en plats på en skola, men du av olika anledningar vill byta skola. Oavsett om bytet gäller till en kommunal eller fristående skola ska ansökan om skolbyte göras i det digitala systemet för skolval och skolbyte. Samtliga vårdnadshavare behöver e-legitimation för att följa bytesprocessen. 

Om ni önskar byta till en fristående skola är det viktigt att du först kontaktar skolan för att kontrollera att det finns plats. Därefter går du in i systemet för att ansöka om skolbyte.

Om ansökan gäller byte till kommunal skola tillämpas vårdnadshavarens önskemål under förutsättning att det inte medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Om det är fler elever som önskar byta till en och samma skola sker ett urval utefter nedanstående urvalsprinciper:

 1. Elevhälsoskäl
 2. Kötid
 3. Geografiskt avstånd

Vid byte av elevhälsoskäl sker placeringen i särskild ordning efter utredning och i samverkan med både lokal och central elevhälsa. Dialog om lämplig skolplacering samordnas därefter på central nivå med kommunens rektorer. Besked om lämplig skolplacering ges sedan till vårdnadshavare, som därefter ansöker om skolbyte.

Om skolan ni önskar byta till är en kommunal skola och det inte finns plats, finns möjligheten att stå i kö till den önskade skolan. Läs mer om regler för kö till kommunala skolor här.

Den digitala ansökan om skolbyte steg för steg:

 1. Den ena vårdnadshavaren loggar in med sin e-legitimation och gör ansökan om skolbyte i det digitala skolvalssystemet.
 2. Meddelande skickas till handläggare som går in och hanterar ansökan om skolbyte.
 3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolbyte till samtliga vårdnadshavare. 
 4. Samtliga vårdnadshavare loggar in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
 5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via den e-postadress som angivits.

 
Länk till skolbyte i det digitala skolvalssystemet

OBS! det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till samtliga vårdnadshavare för att genomföra ett skolbyte. Du kan kontrollera och ändra dina kontaktuppgifter genom att logga in och klicka vidare till "Mina uppgifter".

Till toppen av sidan

 

 

Inflytt

Om du har barn i skolåldern, planerar att flytta till Strängnäs kommun och vill ha skolplacering i Strängnäs kommun behöver ni göra en sk inflyttsansökan och välja önskad skola.

Läs gärna vår Skolvalsbroschyr för att få en kort översiktlig bild av alla skolor i kommunen. Mer information om varje skola hittar du på respektive skolas webbplats Länk till Grundskolor A-Ö

Den digitala ansökan om inflytt steg för steg:

 1. Den ena vårdnadshavaren gör inflyttsansökan och val av önskad skola på nedanstående länk. Ingen e-legitimation krävs i detta första steg.
 2. Meddelande skickas till handläggare som går in och hanterar ansökan om skolbyte.
 3. Om plats finns på önskad skola skickas ett erbjudande om skolbyte till den vårdnadshavare som gjort ansökan. 
 4. Samtliga vårdnadshavare måste logga in med e-legitimation i det digitala skolvalssystemet och besvarar erbjudandet.
 5. Handläggaren placerar eleven på den nya skolan och ett placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via den e-postadress som angivits.

 

Länk till inflytt i det digitala skolvalssystemet

Till toppen av sidan

 

 

Fritidshem

Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar kan du ansöka om plats för ditt barn i fritidshem från och med förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Läs mer om fritids och gör ansökan i Dexter för kommunalt fritidshem. För fritidshem på fristående skola, kontakta respektive skola.

Länk till Dexter barnomsorg

Om ditt barn går i förskola måste du säga upp platsen inför att barnet börjar förskoleklass/skolan. Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen inkommer till utbildningskontoret eller till fristående förskola.

Om du ska byta skola och ditt barn har fritidshem på nuvarande skola avslutas den platsen i samband med skolbytet. Om barnet har behov av fritids på den nya skolan måste ni göra en ansökan om fritidshem på den nya skolan.

Till toppen av sidan

 

 

Antagningsregler kommunala grundskolor

Alla folkbokförda elever är garanterade en skolplats i kommunen, men det betyder inte att en elev är garanterad en plats i den närmaste skolan.

Skolplaceringen baseras så långt det är möjligt på vårdnadshavarens önskemål under förutsättning att det inte medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts. Den så kallade närhetsprincipen, ska förstås som att alla elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger på ett rimligt avstånd från hemmet. Närhetsprincipen betyder inte att en elev har en ovillkorlig rätt att bli placerad på den skola som ligger närmast hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet.

Kommer eleven inte in på sitt förstahandsval prövas skolplacering utifrån önskade alternativ två och sedan alternativ tre. Om eleven inte får plats i någon av de valda skolorna placeras eleven i den närmaste kommunala skola som har plats.

Om det är fler elever som söker till en skola än det finns platser kan kommunen anvisa elever till en annan skola. Kommunen kan inte anvisa till fristående skolor. Vilken skola som är den anvisade skolan baseras på folkbokföringsadressen och kan skilja mellan årskurser i ett och samma skolval men också mellan olika skolval eftersom elevkullen för aktuell årskurs kan variera. 

Om det finns fler sökande än antalet platser till en skola görs ett urval i två steg. Först placeras elever utefter vårdnadshavares önskemål som enbart har nära till den skolan. 

I steg två görs ett urval av elever utefter vårdnadshavares önskemål som har nära till flera kommunala skolor. Urvalet sker utifrån två principer:

1)      Syskonförtur

2)      Geografiskt avstånd

Syskonförtur

Med syskonförtur menas att en elev som har syskon i den sökta skolan ges förtur till plats. Med syskon menas barn i samma hushåll oavsett vårdnadshavare. Syskonet som går i den sökta skolan måste ha en placering i skolan under kommande läsår för att syskonförtur ska gälla.

Geografisk avstånd

Med geografisk närhet menas att den elev som har närmast till skolan utifrån folkbokföringsadress ges förtur till plats. Om barnet är placerat i familjehem beräknas avståndet från den adressen. Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan som mäts. Hänsyn tas till vad som bedöms vara farliga vägar.

Antagningen är klar när samtliga barn har placerats.

Länk till barn- och utbildningsnämndens regler för val till förskoleklass och grundskola.

Till toppen av sidan

 

 

Kö till kommunal skola

Om plats inte finns på den önskade skolan hamnar ansökan i kö. Om plats uppstår tillfrågas vårdnadshavaren om dom önskar göra ett skolbyte. Tackar man nej, går frågan vidare till nästa ansökan i kö. Ansökningar till kommunala skolor kan ligga i kö under max ett läsår, därefter förfaller ansökan.

För information om regler för kö till fristående skolor, kontakta respektive skola.

Länk till barn- och utbildningsnämndens regler för val till förskoleklass och grundskola.

Till toppen av sidan 

 

 

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras dels i skollagen och dels i regeldokument beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Om en elev placerats på en skola baserat på vårdnadshavarens önskemål eller anvisats till en skola kan ha påverkan på rätten till skolskjuts.

När du fått meddelande om skolplacering kan du skicka in ansökan om skolskjuts. Skicka ansökan senast 30 april för att få ett beslut inför höstterminen 2017.

Läs mer om skolskjutsregler här.

 Till toppen av sidan

 

 

Modersmålsundervisning

Rätte till modersmålsundervisning har barn till föräldrar, en eller båda, som har ett annat språk än svenska som umgängesspråk. För de nationella minoritetsspråken 

 • samiska
 • finska
 • tornedalsfinska
 • jiddisch
 • romani chib 

krävs inte att språket är dagligt umgängesspråk. Detta krävs inte heller om barnet är adopterat.

Barn har rätt till undervisning i sitt modersmål under sju läsår av sin skoltid. Om det finns särskilda behov har de rätt till längre tid. Ansökan om modersmålsundervisning görs på separat blankett. Blanketten skickas till Språkcentrum.

Länk till ansökan om modersmålsundervisning.

Till toppen av sidan

 

 

 

Skolplikt

I Sverige råder skolplikt från sju års ålder. Hemkommunen är skyldig att se till att alla barn som är folkbokförda i kommunen har en plats i en skola från och med årskurs 1 till och med årskurs 9. 

Som vårdnadshavare kan du ansökan om att ditt barns skolplikt ska skjutas upp till åtta års ålder om du anser att ditt barn inte är redo för skolan.  Beslut om att skjuta upp skolplikten i ett år tas av hemkommunen i samråd med vårdnadshavare, förskola och rektor.

Föräldrar kan också ansöka om att deras barn ska få börja skolan ett år tidigare, det vill säga vid sex års ålder.

 Till toppen av sidan

 

Friskolor

I Strängnäs kommun finns fem skolor som drivs av fristående huvudmän, sk friskolor. Friskolor är öppna för alla och varje skola har ett kösystem för antagning.

För att hamna i en friskolas kö måste du göra en intresseanmälan till skolan. Kontakta friskolan för att ta reda på hur du gör intresseanmälan och vilka turordningsregler som gäller. 

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till friskolornas egna webbplatser Länk till Grundskolor A-Ö

Oavsett om du väljer en kommunal eller en fristående skola i Strängnäs kommun för ditt barn ska du göra skolvalet i det digitala systemet för skolval.

Utbildningskontoret samordnar skolval och skolbyte i samarbete med fristående grundskolor i kommunen.

Till toppen av sidan 

 

 

Välja skola - jämförelse på webben

Valjaskola.se är en webbplats där elever och föräldrar kan jämföra skolors kvalitet och resultat. Skolverket ansvarar för webbplatsen och syftet är att ge elever och föräldrar underlag för att kunna välja skola.

 

Vad händer om man inte väljer?

För barn som är 6 år och vars vårdnadshavare inte gör ett aktivt skolval händer ingenting. Om barnet är placerat på förskola går det kvar där. Förskoleklassen är en egen skolform för sexåringar men är inte obligatorisk.

Barn som fyller 7 år under året är skolpliktiga, och om vårdnadshavare inte gör ett aktivt val placeras barnet vid den närmaste kommunala skola som har plats.

 Till toppen av sidan

 

 

Utflytt

Om du har barn som går i skola i Strängnäs kommun och ni planerar att flytta från kommunen och folkbokföra er på annan ort ska ni säga upp er skol- och eventuell fritidshemplacering.

Skolplaceringen säger ni upp via det digitala systemet för skolval. Ni ska vid uppsägning ange orsak. En utflyttsanmälan måste bekräftas av båda vårdnadshavare. En handläggare går sedan in och granskar er utflyttsanmälan. Ni får sedan ett meddelande om bekräftad uppsägning till de e-postadresser som ni angivit. När önskat utflyttsdatum har passerat tas ert barns skolplacering bort.

OBS! Ni ska inte göra en utflyttsanmälan om ni enbart vill byta till annan skola i kommunen. 

Länk till utflytt i det digitala skolvalssystemet

Om ditt barn har en fritidshemsplacering måste ni säga upp denna. Om det är på ett kommunalt fritidshem görs uppsägningen via Dexter Barnomsorg. Om det är på ett fristående fritidshem görs uppsägning till skolan.

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen inkommer till utbildningskontoret eller till fristående förskola.

Länk till Dexter barnomsorg

Till toppen av sidan

 

 

Skolval till ht 2018

Skolvalsperioden till höstterminen 2018 kommer att öppna vid årsskiftet. Skolvalet är öppet för barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2018 eller som går på en skola där nästa årskurs inte finns. Om du har frågor om skolval till hösten 2018 är du välkommen att kontakta oss på utbildningskontoret via skolval@strangnas.se

Du kan läsa kort om alla skolor i Skolvalsbroschyren för en översiktlig bild av alla skolor i kommunen. Mer information om varje skola hittar du på respektive skolas webbplats Länk till Grundskolor A-Ö

Till toppen av sidan

 

 

Kontakt

Om du har frågor om skolval, skolbyte, inflytt eller utflytt är du välkommen att kontakta handläggare på skolval@strangnas.se

Till toppen av sidan 

Uppdaterad 2017-08-29 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >