Toppbild

Vad visar Skolinspektionens tillsyn?

Skolinspektionen har granskat:

1.  Strängnäs kommun som huvudman.
2. 
 Sju skolor i Strängnäs kommun.

Detta är vad Skolinspektionen kommit fram till:

1. Strängnäs kommun som huvudman

Skolinspektionen granskar att verksamheten lever upp till skollagens krav inom två områden:

A) Förutsättningar för utbildningen 

Detta handlar om barngruppernas storlek och sammansättning, chefers och personalens behörighet och kompetens samt anmälningar av kränkande behandling. 

Beslut: Förskolan bedöms i sin helhet leva upp till skollagens krav, liksom gymnasiet inom området. Strängnäs kommun har fått föreläggande för övriga verksamheter gällande utveckling av utbildningen. Föreläggandet gäller det systematiska kvalitetsarbetet där uppföljning och beslut om utvecklingsåtgärder ska omfatta alla verksamheter.

B) Utveckling av utbildningen

Detta handlar om hur huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget i förhållande till läroplanernas mål, att det finns koppling mellan huvudmannens och enheternas kvalitetsarbete samt att det finns en behovsstyrd resursfördelning som följs upp och utvärderas.

Beslut: Strängnäs kommun har fått följande förelägganden inom området:
1. Förskoleklass, grundskola och gymnasium: tillgång till alla kompetenser inom elevhälsan samt studiehandledning på modersmålet.

2. Fritidshem: tydligt erbjuda fritidshem även under planerings- och kompetensutvecklingsdagar.

3. Grund- och gymnasiesärskola: kompletta utredningar inför mottagande i respektive skolform.

4. Vuxenutbildning: erbjuda utbildning under hela året.

 

Vad händer nu?
Utbildningskontoret arbetar nu med att åtgärda bristerna och ska redovisa åtgärderna för Skolinspektionen senast den 18 augusti.

 

2. Sju skolor i Strängnäs kommun

(Utifrån sex områden.)

• Undervisning och lärande         

Beslut: Inga brister på någon av skolorna.


• Bedömning och betygsättning    

Beslut: Inga brister på någon av skolorna.


• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Beslut: En (1) skola - Paulinska skolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att det målinriktade arbetet för att förebygga kränkande behandling inte är tillräckligt.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Förnyade och fördjupade utbildningar och uppföljning av arbete med att förebygga kränkande behandling kommer att ske med berörda medarbetare.


• Extra anpassningar och särskilt stöd

Beslut: Tre (3) skolor – Paulinska skolan, grundsärskola 7-9 och gymnasiesärskolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att Paulinska skolan mer skyndsamt behöver utreda särskilt stöd, samråda med elevhälsan i utredningen och ge det stöd utredningen visar att eleven är i behov av. Insatserna ska dessutom kontinuerligt följas upp och utvärderas. Föreläggandet mot särskolorna handlar om att skolorna behöver ha fungerande rutiner för arbetet med särskilt stöd.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan har sedan 2016 en kompentensutveckling inom området extra anpassningar och särskilt stöd genom Skolverkets utbildningspaket ”Specialpedagogiklyftet”.


• Förutsättningar för lärande och trygghet

Beslut: Sex (6) skolor – Paulinska skolan, Tosteröskolan, Vasaskolan, grundsärskolan 1-6, grundsärskolan 7-9 och gymnasiesärskolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att elevhälsan inte i tillräcklig omfattning arbetar främjande och förebyggande samt att psykolog inte alltid ingår i elevhälsans arbete. Vasaskolan och Tosteröskolan även fått föreläggande vad det gäller ämnesbehörigheten för lärare.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Strängnäs kommun har påbörjat förbättringsarbetet genom inrättandet av Centrum för språk och stöd där kommunens övergripande elevhälsa ingår.

2. Rektorerna gör för närvarande en översyn av den lokala elevhälsans organisation och arbetsformer för att säkerställa att tillräckligt med tid avsätts för det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet.

3. Arbete med rekrytering till den vakanta skolpsykologtjänsten pågår.

4. Rektor ser över organisationen inför nästa läsår för att säkerställa ämnesbehörigheten.  

• Styrning och utveckling av verksamheten

Beslut: Fem (5) skolor – Tosteröskolan, Stallarholmsskolan, grundsärskolan 1-6, grundsärskolan 7-9 och gymnasiesärskolan har fått föreläggande.

Detta handlar föreläggandet om:
Skolinspektionen konstaterar att skolorna har brustit i att systematiskt följa upp och analysera skolornas resultat, samt att genomföra utvecklingsåtgärder.

Så kommer vi att jobba med det:
1. Ett förbättringsarbete är påbörjat för att bättre följa upp och analysera skolans resultat samt att utveckla utvecklingsåtgärder.

2. I rektorsgruppen pågår ett arbete för att skapa en gemensam modell för sammanställning och analys av resultaten.

3. Införande av gemensam kompetensutveckling.

Vad händer nu?
Strängnäs kommun ska senast den 15 maj och 9 juni redovisa till Skolinspektionen vad som gjorts för att åtgärda de konstaterade bristerna. 

Uppdaterad 2017-04-21 av Marie-Louise Ramevik

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >