Snöröjning och sandning

Snöröjning

Här hittar du information om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och övrig vinterväghållning.

Det är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun: kommunen, Trafikverket, entreprenörer, vägföreningar och inte minst du som fastighetsägare. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa god framkomlighet på våra gator och vägar.

Längre ner på sidan hittar du en lista med Vanliga frågor och svar om hur snöröjningen fungerar i vår kommun.

Så sköts snöröjningen

Vår beredskap för snöröjning och halkbekämpning är mellan 15 oktober till 30 april. Vi har beredskap med 30-talet fordon som kan rycka ut vid ett snöfall. Men när det kommer mycket snö på en gång kan vi få problem att hinna med att snöröja överallt.

Så prioriterar vi

Under pågående snöfall prioriteras större trafikleder samt gång- och cykelbanor, i övrigt väntar man i möjligaste mån tills snöfallet upphört. Det kan ta upp till ett dygn innan alla gator och gång- och cykelvägar har plogats. Vid större snöfall bildas vallar vid plogning som kan leda till problem vid in- och utfarter samt övergångsställen.

Förebyggande halkbekämpning , 88 kB.

Halkbekämpning sker bland annat på senhösten. Innan snön fallit men temperaturen i vägbanan är under noll bildas ofta en frostutfällning. Det kan också ske när lufttemperaturen är under noll och vägbanan är fuktig. Det blir då väldigt halt på kort tid. 

Efter utförd snöröjning saltas genomfartsleder och större gator, om inte temperaturen understiger minus 7 grader då saltet inte gör någon verkan. På övriga gator och gång- och cykelvägar halkbekämpar kommunen med gruskross.

När startar snöröjningen?

 • Gatorna där kollektivtrafiken kör och gatorna i centrum blir snöröjda vid 4 centimeter snödjup.
 • Gång- och cykelvägarna blir snöröjda vid 4 centimeter snödjup. Sandning eller saltning sker direkt efter att plogningen är färdig.
 • Bostadsgator blir snöröjda vid 7 centimeter snödjup. Vid halka ska det åtgärdas inom 24 timmar.

Vem ansvarar för vad?

Kommunens ansvar

Strängnäs kommun ansvarar för vinterväghållningen i alla tätorter inklusive Merlänna, Härad och Vansö.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket plogar följande vägar:

Åkers styckebruk: Bruksvägen med intilliggande gång- och cykelväg.
Mariefred:  Stallarholmsvägen, Kärnbogatan, Slottsträdgårdsgatan och Ärnäsvägen.
Stallarholmen: I Stallarholmen ansvarar Trafikverket för snöröjningen av genomfartslederna Strängnäs- Mariefreds- Ytterselö- och Överselövägen samt Brogatan och Stallarholmsbron med tillhörande trottoarer. I övrigt i Stallarholmen ansvarar vägföreningen för snöröjningen av alla gator samt gång- och cykelvägar.
Merlänna: Merlännavägen och Söderlännavägen.
Vansö: Väg 957 (Björsund-Fogdö-Vansö-Strängnäs) och väg 971 (Vansö-Härad).
Härad: Överåsvägen.

Kartor över vinterväghållningens ansvarsfördelning

På dessa kartor kan du se vilken aktör som ansvarar för att snöröja och halkbekämpa olika gator i kommunen.

Ansvarig aktör ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på angivna vägar, gator, gång- och cykelvägar. Däremot är det fastighetsägarnas ansvar att snöröja och halkbekämpa på de egna trottoarerna.

De gator som är blåmarkerade ansvarar kommunen för. De rödmarkerade vägarna är statliga vägar som Trafikverket ansvarar för. De gröna vägarna är enskilda vägar som snöröjs av privata fastighetsägare och vägföreningar.

Klicka på respektive område:

Strängnäs , 959 kB., Mariefred , 1 MB., Stallarholmen , 1 MB., Åkers styckebruk , 1 MB., Härad , 713 kB.Merlänna , 397 kB.Vansö , 474 kB.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning på trottoar eller gångbaneutrymme genom följande åtgärder:

 • Snarast ta bort snö och is som kan vara hinder eller innebära risk för halka.
 • Sanda eller genomföra anda åtgärder för att motverka halka.
 • Sopa upp och ta bort sand. Återlämna till återvinningscentralen.
 • Ta bort ogräs, sopa och hålla rent.
 • Hålla rännstensbrunnar inom gångbaneutrymmet fri från snö, is och igensättande föremål.

Läs mer i kommunens Föreskrifter om gångbanerenhållning , 35 kB., om vad som gäller för fastighetsinnehavare i Strängnäs kommun.

Med fastighetsägare menas en person, företag eller förening som äger ett markområde och/eller byggnad på markområdet. En fastighet kan vara exempelvis mark med en butikslokal, ett flerbostadshus, en villa eller en tomt.

En fastighetsägare kan bli skyldig att ersätta skador som uppstår till följd av att snöröjning och halkbekämpning inte fungerat.

Här kan du hämta sand

Strängnäs kommun erbjuder alla fastighetsägare att hämta sand vid följande platser:  

 • Kommunens förråd på Kvittenvägen i Strängnäs
 • P-plats Hammarvägen och Slottsbrinksbacken i Mariefred 
 • Miljöstationen vid ICA i Åkers styckebruk
 • Vid Rosendalsvägen vid korsningen Sundby Hagväg, vid en liten pumpstation, i Stallarholmen

Givetvis gäller detta enbart sandning av trottoaren, uppfarten eller liknande och inte i en större kommersiell omfattning, så max två hinkar. Ta med hinkar och skyffel.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter kring vinterväghållningen på kommunens vägar, kontakta kommunens Kontaktcenter via e-post kontaktcenter@strangnas.se eller ring 0152-291 00.

Vid ärenden utanför Kontaktcenters öppettider kan du istället göra en felanmälan.

Vid felanmälan av vägar som andra ansvarar för hänvisar vi till respektive aktör:

Trafikverket

Kontakta Trafikverkets kundtjänst 077-192 19 21.

Vägföreningsvägar/vägsamfälligheter

Kontakta lokal vägförening.

Vid ärenden som avser fara för hälsa, liv, egendom eller pågående brott, ring 112. Vid icke akuta situationer kan du kontakta polisen på 114 14.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning.

Vi har avtal med två olika leverantörer avseende snöröjning och halkbekämpning som vi kallar ut vid behov. Beredskap för snöröjning och halkbekämpning startar den 15 oktober och pågår till 30 april.

Vi har ett 30-tal fordon som kan rycka ut direkt vid ett snöfall.

Det går inte att exakt säga när vi plogar olika områden eller i vilken ordning. Hur lång tid det tar beror så klart på hur mycket snö det kommer och om snön är blöt och så vidare. Våra gator, vägar och gång- och cykelstråk är indelade i olika prioriteringsnivåer för vinterväghållningen:

Gång- och cykelvägar blir också snöröja vid ett snödjup på 4 centimeter. Som halkbekämpas därefter.

Gatorna där kollektivtrafiken kör blir snöröjda vid ett snödjup på 4 centimeter. Därefter halkbekämpar vi för att kollektivtrafiken ska kunna komma fram. Vi prioriterar Strängnäs Resecentrums gångstråk och parkeringar.

Bostadsgator blir snöröjda vid ett snödjup på 7 centimeter. Vid halka ska entreprenören åtgärda detta inom 24 timmar.

Dessa åtgärdstider gäller vid normala snöfall. Vid mer intensiva snöfall kan åtgärdstiderna komma att påverkas.

Vi ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar inom Strängnäs tätort, Härad, Vansö, Mariefred och Åkers styckebruk.

Trafikverket ansvar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. I kommunens ytterområden är det oftast vägföreningar som sköter väghållningen.

Att gångbanorna utanför tomten skottas och sandas är fastighetsägarens ansvar. I den lokala ordningsstadgan går det att läsa mer om vilket ansvar en fastighetsägare har. Den snö som du skottar på tomten får inte läggas ut på gatan.

Strängnäs kommun erbjuder alla fastighetsägare att hämta sand vid följande platser:

 • Kommunens förråd på Kvittenvägen i Strängnäs
 • P-plats Hammarvägen i Mariefred
 • Miljöstationen vid ICA i Åkers styckebruk
 • Vid Vannesta entreprenad, mittemot Mälarvägen i Stallarholmen

Givetvis gäller detta enbart sandning av trottoaren, uppfarten eller liknande och inte i en större kommersiell omfattning.

Max två hinkar är det som gäller och det är kostnadsfritt. Hinkar och skyffel tar man med själv.

Vägbanan delas upp i två delar och den ena sidan tas före den andra. Om du tycker att du har en större snösträng så kan det bero på vägens utformning och möjligheten att släppa snön.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ta bort snön från sin egen tomt. Snövallar vid plogning ska bli så få och så låga som möjligt i fastighetsägarens infarter, men ibland när det faller mycket snö så bildas oundvikligen snösträngar.

Snöhögar får endast läggas upp så de inte påverkar trafiksäkerheten och upplag ska planeras där efter. Uppstår ändå sådana situationer ska dessa åtgärdas skyndsamt efter upptäckt. Ibland är det ofrånkomligt att det kommer lite mer snö i korsningarna. Vi lastar bort snö först när den prioriterade snöröjningen är klar, så det kan ibland dröja.

Kontakta kommunens Kontaktcenter vid alla eventuella skador som plogbilen gör.

Vi sopar bort snön och saltar med saltlake ner till -6 grader. Vid kallare temperaturer sandar vi.

Arbetet planeras med hjälp av särskilda väderleksrapporter och vädertjänster, men också genom våra egna bedömningar på plats.

Vi forslar bort snö i begränsad omfattning. Vi prioriterar vallar som påverkar trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Vi prioriterar gågator i centrum, gång- och cykelvägar och prioriterade gator där bussar går, de snöröjs vid 4 cm snö. Huvudcykelstråk och gågator i centrum har en snabbare åtgärdstid. Snöhögar får inte läggas upp på parkeringsplatser för funktionshindrade.

Spårighet uppstår ofta i samband med trafikering av gatan innan startkriteriet för plogning uppnåtts, vilket gör det svårt att förebygga. Spårighet uppstår också vid mildväder och då kan det vara svårt att hinna åtgärda alla gator innan det fryser på.

De som jobbar med snöröjningen behöver hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Här kommer några punkter som är extra viktiga att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

 • Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer blir jobbet med snöröjningen så mycket svårare. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. Parkera därför alltid på din tomt, inte på allmän gata.
 • Du som fastighetsägare måste också tänka på det som ligger på taken. En stor mängd snö eller en fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Ditt ansvar är också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar vi risken för halkolyckor.
 • Har du ett lågt staket eller kanske fina buskar runt din tomt så vill vi gärna att du märker ut dem för maskinföraren. Då slipper du otrevliga överraskningar när snön tinar bort.
 • Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten.
 • På vissa gator gäller parkeringsförbud en viss veckodag mellan vissa tider, så kallade servicegator. Det sätts även upp tillfälliga skyltar på de gator som saknar servicedag för att kunna röja även dessa.
 • Skotta inte ut snön på vägen som du har på din tomt. Risken finns att din snö hamnar hos grannen och det är ju inte så roligt för dem. Dessutom blir vägen smal och sikten skymd.
 • Använd gärna broddar när det är halt ute.
 • Sist men absolut inte minst – håll koll på era barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2023