Skötsel av träd och stadsnära skogar

Träd fyller en viktig funktion i vår offentliga miljö. Förutom det rent estetiska hjälper dom oss att få en bättre luftmiljö genom att rena luften. Träden har även en bullerdämpande effekt. Den klimatutjämnande effekten består av vindreducering och svalka under varma sommardagar. Trädkronorna tar hand om stora mängder regnvatten och minskar således belastningen på det kommunala avloppsnätet. Träd är viktiga både för den biologiska mångfalden och har en positiv effekt på vår psykiska hälsa. Man måste således tänka sig noga för innan ett träd tas bort.

Kontinuerlig tillsyn av kommunens detaljplanerade skogar görs av driftenheten. De utför även skötsel och underhåll av träd och stadsnära skogar.

Misstänker du att ett träd på kommunens mark är i dåligt skick eller kan utgöra en fara ska du vända dig till kommunens kontaktcenter.

Bifoga gärna en bild och exakt plats för det berörda trädet.

Av ansvars och säkerhetsskäl sköter kommunens anställda eller entreprenörer all nedtagning och slyröjning. Dessa jobb utförs i största utsträckning vintertid.

Skogarna sköts för att passa både människor, djur och växter. Vissa välanvända skogar sköts mer `parklikt´ medan andra lämnas mer slutna och orörda för att gynna fågel och djurliv.

FRISKA TRÄD FÄLLS INTE

Friska träd tas bara ned i undantagsfall. Träd fälls inte för att de skuggar , skymmer utsikt eller teknisk utrustning , tappar löv eller barr på en tomt eller sprider pollen. Vi fäller inte heller friska träd som man är oroliga för att de ska falla i en storm.

Du får själv inte fälla eller röja på kommunens mark. Inte heller anlita någon för sådana jobb. Det anses som egenmäktigt förfarande och går under brottsbalken kap.8.

HANTERING AV TRÄD SOM SKUGGAR SOLPANELER

Kommunen tar i regel inte ned träd som skuggar eller kommer att skugga solceller. För att hänsyn ska tas till en solcellsanläggning ska den minst vara av storlek 4 kW 3-fas och inkopplat på elnätet.

Anläggningen ska vara driftklar och driftsatt innan kommunen fäller något träd.

Kommunen kommer inte att förhindra att träd och skog att växa upp så det kan därför bli skugga på anläggningen i framtiden.

VED, RIS OCH VIRKE

Ved, ris och virke är kommunens egendom. Efter en röjning eller fällning återvinns allt material på något sätt.

Ris, stammar och högstubbar lämnas ofta kvar för den biologiska nyttan det gör. Många insekter och svampar är helt beroende av död ved för sin överlevnad.

Ibland måste större rishögar ligga kvar för att torka innan flisning. Det kan ta upp till ett år.

Frågor och svar om träd

Träd tas bara ned om:

 • Om trädet är i dåligt skick och kan anses farligt. Ibland kan en beskärning eller stödjande åtgärd vara ett alternativ.
 • Trädet är angripet av en svamp eller insekt som kan medföra smittorisk för andra träd.
 • Trädet gallras bort för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Träd tas bort för att föryngra beståndet

 Träd tas inte ned för att: 

 • Trädet skuggar en tomt och/eller ett bostadshus.
 • Trädet skymmer utsikten.
 • Trädet fäller kottar, löv, barr, frön, honungsdagg eller fågelspillning på privat tomt.
 • Trädet orsakar en försämrad tillväxt på privat tomtmark.
 • Trädet stör paraboler eller annan teknisk utrustning som tex solceller.
 • Trädet upplevs som för stort eller fult.
 • Trädets rötter lyfter hårdgjorda ytor. Då finns andra åtgärder att tillgå.
 • Pollenproblem
 • Trädet vajar i vinden. Det är naturligt.
 • Ett träd som befaras utgöra en risk för skada av person eller egendom, vara en trafikfara eller angripet av sjukdom eller skadedjur hålls under uppsikt och besiktas regelbundet. Efter varje besiktning görs en bedömning av riskerna och eventuell åtgärd.
 • Om träden är friska finns det ingen övre höjd där man tar ned träd. Dom får växa efter sina naturliga förutsättningar.

När det röjs i skogarna lämnas viss del ris och död ved kvar i naturen. Det kan ibland uppfattas som ostädat och att det bara ligger där till ingen nytta. Men det finns en mening med det.

Betydelsen av död ved .

I en orörd skog faller grenar och hela träd till marken och förmultnar.

Det döda materialet är en förutsättning för att vissa insekter och svampar ska kunna leva och föröka sig. När insekter och svampar bryter ned den döda veden tillförs näringsämnen till marken. Skogen gödslar sig själv. Träd med håligheter är boplatser för fåglar och fladdermöss mm.

Om vi städar för noga i skogarna stör vi den balansen.

Får man som privatperson ta ved av det fällda materialet ?

Kommunen får ibland frågan om det är okej att ta ved från det fällda materialet.

Det är tyvärr inte möjligt.

Dels kan inte kommunen gynna enskilda personer och dels finns det en anledning till att det avverkade materialet ligger kvar.

Vi måste värna om den biologiska mångfalden.

Det är beroende av:

 • Hur centralt området ligger.
 • Hur frekvent det används av kommuninvånarna.
 • Vilken typ av växtlighet som finns i området.

Varje område inventeras ca vart tredje år. Utefter den besiktningen planeras eventuell åtgärd.

Vad händer med riset och virket som inte lämnas kvar i skogen ?

Ris och virke som inte lämnats för den biologiska mångfalden fraktas till vår uppställningsplats.

Där flisas det och används som täckmaterial i kommunens planteringar, som underlag i lekparker och motionsspår.

En del skickas till värmeverk.

Informerar kommunen om kommande skötselinsatser ?

Röjningar av våra stadsnära skogar föranleder inte någon information i förväg då det ingår i vår rullande skötsel.

Det är också svårt att svara på när ett område kommer att gås igenom .

Nej, det är aldrig tillåtet att ta ned träd eller sly på kommunens mark. Det är egenmäktigt förfarande och går under brottsbalken kap. 8.

Nej, man får inte lägga trädgårdsavfall eller annat avfall på kommunal mark.

Kompostera gärna men då på egen mark. Har man inte möjlighet till det får man lämna till åtevinningscentralen. Då trädgårdsavfall lämnas i naturen finns stor risk att trädgårdsväxter sprider sig och tar över den naturliga floran.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2023