Häckar och buskage

Trafiksäkerheten på våra gator och vägar kräver fri sikt i korsningar. Detta innebär att fastighetsägare har ett ansvar att hålla ner höjden på växtlighet, både i hörn vid korsningar och vid sin utfart.  

Tillsynsmyndighet för ovanstående är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och det är till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden du ska vända dig om du har frågor eller synpunkter.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan och längs gatan/gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelväg och minst 4,6 meter över körbana.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. Hos plantskolor kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Lagar och bestämmelser

Gångbanehållning för Strängnäs kommun

Kommunfullmäktige har i beslut reglerat fastighetsägarens skyldighet , 35 kB. att sköta gångbanor hela året. Beslutet reglerar bland annat fastighetsägares skyldighet att rensa ogräs och hålla trottoaren i vårdat skick.

Skötsel av tomter och trottoarer regleras i ett antal lagar och bestämmelser som ålägger fastighetsägare att hålla dessa i sådant skick att det är både trevligt, framkomligt och trafiksäkert för alla.

I 8 kap 15 § Plan- och bygglagen (PBL) föreskrivs bland annat att tomter ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

I 3 § Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) ges kommunen möjlighet att ålägga fastighetsinnehavare att till exempel genom beskärning av häckar och buskar, eller liknande åtgärder hålla gator och andra allmänna platser i sådant skick att olägenheter och risk för människors hälsa hindras.

Kommunen kan dessutom, enligt 12 § i samma lag, besluta om förelägganden och förbud i det enskilda fallet för att bestämmelserna i lagen ska efterlevas. Om ett föreläggande eller förbud inte efterlevs kan kommunen låta utföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad.

Blomlådor som trafiksäkerhetsåtgärd

Sedan år 2014 finns ett politiskt beslut om att Strängnäs kommun inte tillåter blomlådor som hastighetsnedsättande åtgärd. Anledningen är att synpunkter och klagomål om skötsel, innehåll och placering har inkommit. Vissa blomlådor har misskötts och andra har fyllts med sten och/eller betong. Det innebär att blomlådorna varit en fara för trafikanterna istället för att vara en säkerhetsåtgärd som det var tänkt.

Detta beslut gäller även för samfällighetsföreningar som vill ställa ut blomlådor på allmänna vägar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2023