Flytt av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

I Strängnäs kommun ansvarar teknik- och servicekontoret för flyttning av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189). 

Kontakt

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller ett fordonsvrak kontakta stadsmiljöenheten på telefon 0152-291 00 eller e-post trafikfragor@strangnas.se

Motiv för flyttning av fordon

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen,
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn*,
  • ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor,
  • fordonet är felparkerat och avställt, har brukandeförbud eller är oförsäkrat**.

*På allmän plats inom tätbebyggt område där kommunen är huvudman samt inom område för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Detta gäller generellt och behöver inte skyltas. Om längre tid gäller ska parkeringsskylt med tilläggstavla med tidsangivelse finnas. Parkeringsskylt inom datumparkeringszon upphäver datumparkeringen.

**Fordon som är felparkerade på kommunal mark och är avställda, har brukandeförbud eller är oförsäkrade kan bli bortforslade.

Kommunal mark, allmänna vägar och privat mark, vem bär ansvaret?

Kommunen har rätt att besluta om och genomföra flyttning av skrotbilar på all mark som inte räknas som tomtmark, det vill säga mark kring bostadshus.

Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. Anmälan görs via Polisen,
telefon 114 14 eller polismyndigheten.sodermanland@polisen.se

Även den enskilde (privata) markägaren kan begära att få ett fordon bortfraktat från sin mark om det står olämpligt eller utgör fara.

Kontakta stadsmiljöenheten på telefon 0152-291 00 eller e-post trafikfragor@strangnas.se. Markägaren faktureras omkostnaderna och får själv kräva fordonsägaren.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och ska skrotas snarast möjligt. Ett fordonsvrak är en potentiell miljörisk då det finns en överhängande risk att oljor, drivmedel och andra kemikalier kan läcka ut och förorena kringliggande mark och vatten. Fordonsvrak kan flyttas från såväl allmän plats som från enskilt område.

Kostnader och ersättningar

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024