Kulturbidrag

Nedan listas de bidrag som går att sökas av kulturföreningar. Hit räknas lokal förening med verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, film, foto, dans, lyrik med mera. Krav på minst tio aktiva medlemmar. Även föreningar med inriktning att värna om kulturarvet, såsom hembygdsföreningar, är berättigade till bidrag.

Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns allmänna bestämmelser/grundregler kan söka medlemsbidrag.

Bidrag lämnas om föreningen har minst 10 aktiva medlemmar.

Med aktiv medlem menas sådan som betalat medlemsavgift och regelbundet deltar vid ledarledda tillfällen. Anslutning till riksorganisation är ej nödvändig.

De medlemmar som erlagt familjeavgift räknas var och en för sig som fullvärdig medlem.

Bidrag per bidragsberättigad medlem: 25 kronor

En önskan finns att föreningarna medverkar på kommunens Kulturdag i maj.

Ideella föreningar som driver/förvaltar eller hyr icke kommunalt subventionerad anläggning/klubblokal kan söka bidraget.

För att vara bidragsberättigad måste föreningen ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år.

Föreningen kan erhålla driftbidrag med 25 procent av verifierade kostnader.

Vid oklarhet om föreningen är bidragsberättigad eller ej fattas beslut i frågan av Kultur- och fritidsnämnden.

Maximalt bidrag som kan erhållas är 25 000 kronor.

Bidragsberättigade kostnader är:

 • Hyra, amortering, ränta
 • Olja
 • El
 • Försäkring
 • Vatten
 • Sophämtning, sotning
 • Löpande underhållskostnader för att hålla fastigheten/anläggningen i gott skick, så kallade bättringsarbeten. Gäller ej lösa inventarier.

Ej större fastighetsreparationer.

Kulturnämnden gör bedömningen om det finns ett kommunalt behov av extern samlingslokal i kommundelen.

I första hand är lokalen ämnad för att tillgodose bygdens behov av en samlingslokal som mötesplats för invånarna i kommundelen.

Det ska även i föreningens stadgar framgå att det är syftet med lokalen.

Föreningen kan erhålla driftbidrag med 40 procent av verifierade kostnader.

Bidragsberättigade kostnader är:

 • Amortering/ränta
 • Olja
 • El
 • Försäkring
 • Vatten
 • Sophämtning, sotning
 • Löpande underhållskostnader för att hålla fastigheten/anläggningen i gott skick, så kallade bättringsarbeten. Gäller ej lösa inventarier.

Ej större fastighetsreparationer.

Ideella föreningar med minst 10 aktiva medlemmar som genomför arrangemang för allmänheten kan söka bidraget.

Arrangemanget ska vända sig till en bred publik.

Det ska inte vara ett internt arrangemang i föreningen såsom utflykter, studiebesök med mera.

Bidragssumman är inte fastlagd och kan variera.

Generellt sätts bidraget som en del av den totala kostnaden som föreningen har för arrangemanget.

Vid bedömningen av ansökan tas bland annat hänsyn till:
 • Vilken vikt arrangemanget har för allmänheten
 • Finansieringsmöjligheter av arrangemanget
 • Kulturnämndens budgeterade medel för arrangemangsbidrag

Bidragsansökan ska vara Kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 november.

Vid ansökan ska en beskrivning av arrangemanget samt budget medfölja.

Föreningen ska efter genomfört arrangemang eller senast i samband med ansökan av bidrag inför nästkommande år redovisa hur utfallet blev.

Detta ska rapporteras om hur arrangemanget gick:
 • rent allmänt, planeringen och genomförandet
 • budgetmässigt, kostnader och intäkter
 • publikmässigt
 • slutsatser

Strängnäs kommuns logotype ska också användas vid marknadsföring vid de arrangemang man fått bidrag för. En önskan finns också att föreningarna medverkar på kommunens Kulturdag.

Ansökningstider

Sista ansökningstid för alla bidrag (medlemsbidrag, lokalbidrag, bygdegårdsbidrag och arrangemangsbidrag) är 1 november.

Beslut om bidrag tas av kulturnämnden på nämndens decembermöte och meddelas föreningarna efter det. Utbetalning i mars. Undantaget är Snabba pengar för ungdomsarrangörer som kan sökas löpande under året så länge det finns avsatta pengar kvar.

Alla ansöknings- och anmälningsblanketter hittar du i kommunens e-tjänstportal:

Ungdomsarrangörer – Snabba pengar

Ungdomar i åldern 13-25 år som vill genomföra kulturarrangemang riktade till målgruppen barn eller unga upp till 25 år har möjlighet att söka arrangemangsbidrag på upp till 5 000 kronor. De behöver inte vara föreningsanknutna. Ansökan behandlas snabbt, inom 1 månad.

Redovisning sker senast 2 månader efter genomfört arrangemang på särskild blankett/e-tjänst. Man har också möjlighet att ansöka om hjälp med teknik, lokal och/eller marknadsföring med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2023