Utveckling av Mötesplats Åker

Nu är det dags att fortsätta utveckla Mötesplats Åker för att se till att fler har möjlighet att använda huset, mötas och bidra till ett attraktivt Åkers styckebruk för alla.

En kommunal mötesplats är inte bara en plats för dig där du och din förening träffas, det är också en plats för möten med andra. I Strängnäs kommun har våra folkvalda politiker kommit överens om en definition för att beskriva vad en mötesplats ska vara här.

En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen.

3 x medborgardialog om mötesplatsen

I våras inleddes dialogen med del 1 om syftet och driftsformer.
Under oktober fortsatte dialogen med del 2 och 3 om hur vi ska samverka i huset och vad vi behöver tänka på när vi ska fortsätta utveckla mötesplatsen och lokalerna. Nu finns en sista möjlighet att skicka in dina synpunkter via en enkät.

Möjlighet att skicka in synpunkter

Du som inte hade möjlighet att delta under dialogerna i oktober fick också en möjlighet att lämna in dina tankar och idéer digitalt. En digital enkät låg ute till och med den 30 november 2020.

möte mellan fåglar

Så här såg upplägget upp för de två dialogmöten som hanns med före de skärpta råden för att bromsa spridningen av covid-19 trädde i kraft.

Del 2. Hur gör vi det här bäst tillsammans?

Vid det här tillfället ska vi diskutera de mjuka värdena, om hur vi ska samverka och hur vi vill att mötesplatsen ska utvecklas.

Hur vill vi känna när vi är på Mötesplats Åker? Vad ska mötesplatsen bidra med till kommundelen?

Tid och plats: 22 oktober klockan 18-20, Åker folkets hus

Del 3. Vilka behov ser vi?

Vid det här tillfället är det de fysiska lokalerna vi ska diskutera. Det kan handla om tillgänglighet men också trivsel och trygghet.

Vad behöver vi tänka på särskilt på när olika verksamheter, föreningar och ortsbor ska samsas om utrymmena?

Tid och plats: 3 november klockan 18-20, Åker folkets hus

Bakgrund och mer information

Kommunen köpte Folkets hus 2017 med målet att skapa en levande mötesplats för alla i kommundelen.

Strängnäs kommun stödjer kommunala mötesplatser i olika driftsformer i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk för att:

  • Ge medborgare möjlighet att växa genom delaktighet, kreativt medskapande och social samvaro över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser.
  • Ge medborgare, grupper av medborgare och civilsamhället tillgång till tillgängliga och trygga lokaler för gemensamma upplevelser, möten och dialog.
  • Tillvarata engagemang och stärka samhörigheten i kommundelen. Det kan bidra till att utveckla lokaldemokratin, öka den upplevda tryggheten och attraktionskraften i kommundelen.

Vårens medborgardialog om syfte och driftsformer

I början av 2020 bjöd Kulturnämnden in till en bred medborgardialog om alla tre kommunala mötesplatser i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk. Synpunkterna som kom in i till kommunen i den dialogen, som var del 1 av de 3 planerade aktiviteterna, finns fortfarande med i underlaget för att kunna ta så bra beslut som möjligt. Du kan ta del av sammanställningen av synpunkterna som kom in i våras i Kulturnämndens protokoll.

Om verksamheterna och platsen

Under de första två åren låg ansvaret för att driva verksamheten på föreningen Porten. Från och med 2020 tog Strängnäs kommun över det ansvaret i samband med att fritidsgården, som är en kommunal verksamhet, flyttade in i huset. Fritidsgården är en öppen, främjande fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 13-18 år.

Mötesplats Åker ligger i Åkers folket hus på Torget 1 i Åkers styckebruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020