Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är avsett att ge möljlighet till särskild ersättning till förskolor och skolor för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet söks av den skolan där eleven är inskriven.

Målgruppen för tilläggsbelopp är förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola oavsett huvudman och skrivs under av rektor, tilläggsbeloppet är individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

I skolförordningen och gymnasieförordningen klargörs att tilläggsbelopp kan lämnas för sådana extraordinära stödåtgärder som ett barn eller elev har behov av i undervisningen.

Vill man som förskola eller skola ha besked om tilläggsbelopp för kommande läsår 2023/2024 ska ansökan vara utbildningskontet tillhanda senast 4 april 2023.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2023