Andra webbplatser

Ansöka, säga upp och förändra plats

Ansöka, säga upp och förändra plats för barnomsorg på dagtid och obekväm arbetstid, så kallad Nattis.

Så söker du barnomsorg dagtid, kl. 06.00-18.30

Ansök om barnomsorg så fort du vet att du har behov av plats. Det gör du enkelt via vår webbtjänst.

Du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in till kommunen och du får veta från och med vilket datum du står i barnomsorgskö.

När din ansökan om barnomsorg har godkänts får du inloggningsuppgifter hemskickat. Skulle du glömma inloggningen kan du få den igen.

Vi tillämpar en handläggningstid på fyra månader för en plats, räknat från det datum din ansökan kom in. Du kan bli erbjuden plats tidigare än vad du önskat om ditt barn uppfyller minimiåldern (12 månader) och det finns plats.

Under stängningsveckorna på sommaren (vecka 27-31) och julveckorna (vecka 52-1)sker normalt ingen inskolning.

Så söker du barnomsorg obekväm arbetstid - Nattis, klockan 18.30-06.00

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid för barn mellan 1 år och till och med vårterminen barnet fyller 13 år, gör du direkt till Nattugglans förskola.

Erbjudande av plats

Varje månad går vi igenom vår kö och erbjuder plats efter kötid. Vi ger förtur till

  • Barn i behov av särskilt stöd
  • Syskon/omplacering
  • Syskonförtur
  • Omplacering

Handläggaren, förskolechef och förälder har en dialog kring placeringen av barnet. Det slutliga beslutet om placering fattas av förskolechefen i området.

Vistelsetid

För att vi ska kunna planera verksamheten behöver vi veta ditt barns tider. Uppgifterna lämnas i Dexter. Då du arbetar eller studerar är det din arbetstid eller studietid samt restid som styr vistelsetiden. Vi tar också hänsyn till barnets eget behov och vi gör en individuell bedömning av vistelsetiden.

Ändring av vistelsetiden görs i Dexter via webben, senast två veckor före behovsdatum.

Arbetslösa eller föräldralediga

När du är arbetslös eller föräldraledig har ditt barnet rätt att vara på förskolan 20 timmar per vecka. För att öka flexibiliteten och möta upp till barnets behov tillämpas schemaläggning av barnets tider som du registrerar i "Dexter barnomsorg via webben" Förändringar av schemat ska registreras senast två veckor innan det börjar gälla. Utifrån förskolans verksamhet godkänner avdelningspersonalen schemat.

Om du har plats i förskola och blir arbetslös eller föräldraledig har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid i två månader efter beräknad nedkomst eller första arbetslösa dagen, om du arbetat eller studerat sammanhängande i sex månader. Därefter deltar ditt barn i verksamheten 20 timmar per vecka (registrera schema i Dexter).

Deltidsarbetande

Om du arbetar eller studerar ett fåtal dagar per månad deltar ditt barn i verksamheten 15 timmar per vecka för att få kontinuitet i sin vistelsetid.

Uppsägning av plats

Då ditt barn inte längre har behov av sin plats, flyttar till annan kommun, byter till privat verksamhet eller börjar i annan verksamhet måste du säga upp platsen.

För de privata alternativen gäller att du skriftligt via en blankett säger upp platsen och lämnar till din barnomsorg.

Uppsägningstiden är två månader och under den tiden betalar du din avgift.

Om du har plats i skolbarnsomsorg och blir arbetslös eller föräldraledig måste du säga upp barnets plats på en gång. Barnet får behålla sin plats under uppsägningstiden.

Uppsägning från kommunens sida kan efter utredning förekomma om:

  • Du har två obetalda månadsavgifter
  • Du har fått plats på felaktiga uppgifter
  • Platsen inte nyttjats på två månader (utan giltigt skäl)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2018