Avgift och regler

Strängnäs kommun använder sig av maxtaxan. Det innebär att de finns ett givet tak för hur hög avgiften får bli.

Maxtaxan höjs varje år då regeringen ändrar förordningen om statsbidrag till de kommuner som använder maxtaxan. För 2020 är den högsta tillåtna avgiften 1 478 kronor för förskolan och 986 kronor för skolbarnsomsorg.

Anmäl din inkomst

All beskattningsbar inkomst redovisar du via e-tjänsten. Har du privat barnomsorg måste du fråga hur de vill ha in sina uppgifter. Glöm inte att anmäla alla förändringar av inkomst (brutto per månad).

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det gemensamma hushållet upp till 49 280 kronor/månad, vid delad placering 24 640 kronor.

‌Avgifter förskola - debiteras 12 månader per år

Tabell: Avgift förskola
Avgift


Dock högst


Efter reducering 30 procent

Allmän förskola (3-5 åringar)


Barn 13 procent1 478 kronor(-443) 1 035 kronorBarn 22 procent986 kronor(-296) 690 kronorBarn 31 procent493 kronor(-148) 345 kronorBarn 4Avgiftsfri
För 3-5-åringar (Allmän förskola) sker en reducering av avgiften under september-maj med 30 procent vid vistelse mer än 15 timmar per vecka. Vistelse max 15 timmar per vecka är avgiftsfri september-maj.

Under juni, juli och augusti sker ingen reducering.

För barn inskrivna i förskola/familjedaghem med en vistelsetid över 15 timmar/vecka sker en avgiftsreducering med 30 procent under tiden 1 september till och med 31 maj på grund av att allmän förskola följer skolans läsår och ingen uppjustering görs för övriga lov som infaller under terminerna. Full barnomsorgsavgift debiteras under juni, juli och augusti. För barn inskrivna i familjedaghem och som avstår från allmän förskola sker inget avdrag.

Avgifter fritidshem - debiteras 12 månader per år

Tabell: Avgift fritidshem

AvgiftDock högstBarn 12 procent986 kronorBarn 21 procent493 kronorBarn 31 procent493 kronorBarn 4Avgiftsfri

Avgifter lovomsorg - debiteras 3 tillfällen per period.

Tabell: Avgifter lovomsorg

AvgiftDock högstPeriod 1


1 augusti - 31 januari1 procent493 kronorPeriod 2


1 februari - 30 juni1 procent493 kronor


Betalning

Du kan välja faktura, autogiro eller e-faktura (anmäls direkt via din bank) som betalningsform.

Då du eller ni fått plats är du eller ni platsinnehavare som har betalningsskyldighet. Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad och bor på skilda håll men båda har behov av plats då är var och en av er platsinnehavare och ansvarar för vistelsetid och avgift för sin plats. Dock överstiget inte den sammanlagda avgifterna för ett barn maxtaxan.

Om ni har en gemensam plats för ert barn och separerar måste ni underrätta handläggaren och fylla i en särskild blankett för att få skilda fakturor.

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag är ett kommunalt bidrag som är frivilligt för kommunerna att införa. Strängnäs kommun har inte infört vårdnadsbidrag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020