Avgiftskontroll för barnomsorgsavgift

Strängnäs kommun genomför en kontroll av de avgifter för förskola, familjedaghem, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalats in. De uppgifter som du som är vårdnadshavare lämnat till kommunen jämförs med familjens taxerade årsinkomst hos Skatteverket.

Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar. Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Du har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen så att hushållets avgift blir rätt. Om kontrollen visar att familjen har betalat fel barnomsorgsavgift får den antingen tillbaka pengar eller betala in pengar.

De allra flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras av detta.

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Beslutet heter BUN/2020:538.

Uppgifterna finns hos Skatteverket efter två år. Man deklarerar för föregående år, och sedan tar det ett år till innan uppgifterna blir offentliga.

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

Vi kör faktureringen i olika omgångar. Fakturorna skickas ut successivt under november 2023.

Du skickar ett mejl till avgiftskontroll@strangnas.se. Då kontaktar barnomsorgen eller ekonomiavdelningen dig.

Du kan endast bestrida fakturan om det är så att din inkomst inte varit jämn över året. Du kan inte ändra på placeringens startdag/avslutsdag eller antal timmar nu i efterhand, utan detta skulle ha ändrats när det var aktuellt. Om du tycker fakturan är felaktig skickar du in ett skriftligt bestridande skyndsamt. Ange tydligt vad det är du bestrider. Bifoga lönespecifikationer och dylikt som visar vilka månader du har haft vilken inkomst. Tänk på att ta med underlag för all inkomst du deklarerade för aktuellt år.

Tänk även på att avgiften baseras på hushållets inkomst och därför ska även underlag för en eventuell sammanboendes inkomster bifogas.

Du mejlar avgiftskontroll@strangnas.se eller skickar brev till
Avgiftskontroll, Utbildningskontoret, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Nej, vi har satt en gräns på skillnader på 50 kronor per månad, alltså 600 kronor på ett år. Så har du betalat 600 för lite eller för mycket för 2020 händer ingenting.

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att de som står på fakturan inte stämmer. Mejla ditt önskemål avgiftskontroll@strangnas.se så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

Fakturan ska betalas inom 60 dagar.

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas ske under december 2023.

Har hushållet betalat för mycket beräknar kommunen att betala tillbaka överskottet. Detta beräknas under december 2023.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

I ett hushåll ingår alla personer som är folkbokförda på samma adress.
Är du sambo ingår både din och din sambos månadsinkomst i hushållets inkomsuppgift.

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Strängnäs kommun.

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av familjehemsbarn (skattepliktig del)
 • Omvårdadsbidrag/merkostnader för barn med funktionsnedsättning
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Övriga inkomster

Information om hur du anmäler rätt inkomst hittar du på sidan om avgift och regler.

Information på andra språk

Här hittar du information på engelska, finska, arabiska och tigrinja.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2023