Andra webbplatser

Avgifter och regler

Strängnäs kommun tillämpar maxtaxa. Avgiften för ett barn i förskoleverksamhet är högst 1 425 kronor och i skolbarnsomsorg högst 950 kronor.

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är inkomsten i det gemensamma hushållet upp till 47 490 kronor, vid delad placering 23 745 kronor (avser 2019).

Skolverket har fattat beslut om nya avgiftsnivåer för förskola och fritidshem för 2019.

Rätt till barnomsorg

  • har barn från 12 månaders ålder till förskoleklasstart vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
  • har barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  • har barn till föräldrar som är arbetslösa. Vistelsetid är max 20 timmar per vecka.
  • barn till föräldrar som är föräldralediga med nytt syskon. Vistelsetid är max 20 timmar per vecka.

Allmän förskola för 3-5 åringar

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka. Vid föräldraledighet finns det två alternativ:

  1. Barnet har rätt att vistas i verksamheten 20 timmar/vecka hela kalenderåret. Debitering utgår med avgift enligt maxtaxa under juni, juli och augusti.
  2. Barnet vistas i verksamheten 525 timmar/år enligt skolans läsårstider (ingen vistelsetid under skolans alla lov och under minst ett kalenderår). Ingen debitering utgår.

För att öka flexibiliteten och möta upp barnets behov tillämpas schemaläggning av barnens tider som du registrerar i Dexter barnomsorg. Förändringar av schemat ska registreras senast två veckor innan förändringen börjar gälla.

Utifrån förskolans verksamhet godkänner personalen schemat.

För barn inskrivna i förskola/familjedaghem med en vistelsetid över 15 timmar per vecka sker en avgiftsreducering med 30 procent under tiden 1 september till och med 31 maj på grund av att allmän förskola följer skolans läsår och ingen uppjustering görs för övriga lov som infaller under terminerna. Full barnomsorgsavgift debiteras under juni, juli och augusti. För barn inskrivna i familjedaghem och som avstår från allmän förskola sker inget avdrag.

Anmäl din inkomst

All beskattningsbar inkomst redovisar du via webbtjänsten Dexter barnomsorg Har du privat barnomsorg måste du fråga hur de vill ha in sina uppgifter, vissa använder webbtjänsten men andra använder blankett. Glöm inte att anmäla alla förändringar av inkomst.

Betalning

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader om året. Omsorg under lov betalas sex månader om året. Du kan välja faktura, autogiro eller e-faktura som betalningsform.

Då du eller ni fått plats är du eller ni platsinnehavare och har betalningsskyldighet. Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad och bor på skilda håll men båda har behov av plats då är var och en av er platsinnehavare och ansvarar för vistelsetid och avgift för sin plats. Dock överstiget inte den sammanlagda avgifterna för ett barn maxtaxan.

Om ni har en gemensam plats för ert barn och separerar måste ni underrätta handläggaren och fylla i en särskild blankett för att få skilda fakturor.

Semester och ledighet

Då ditt barn inte ska delta i verksamheten vill vi att du meddelar det i god tid. Inför skollov och semestertider frågar personalen om hur er ledighet ser ut. Detta gör vi för att planera verksamheten och personalens ledigheter. Under sommarsemestern kan den ordinarie verksamheten vara stängd under tre till fyra veckor. Vid andra ledighetsperioder kan den ordinarie verksamheten också vara stängd. Du får veta detta i god tid. Vid behov ordnar vi annan omsorg.

Frånvaro, sjukdom

Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att du meddelar frånvaron. Vi vill också veta när barnet är friskt och tänker komma tillbaka till oss. Information om vanliga sjukdomar hos barn kan du få via vårdguiden www.1177.se eller din vårdcentral. Har du funderingar kring medicinering under barnets vistelse hos oss, kontakta ansvarig chef på enheten.

Planeringsdagar

Den ordinarie verksamheten stänger fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av personalen. Dessa dagar meddelar vi i god tid. Behöver du omsorg kan vi ordna det förutsatt att vi får reda på ditt behov senast två veckor innan.

Välja barnomsorg

Du kan välja mellan kommunal och enskild barnomsorg. Valet av kommunal barnomsorg görs i Dexter barnomsorg via webben. Om du har flera önskemål rangordnar du dem.

Vid val av barnomsorg i enskild regi kontakta respektive verksamhet för köplats.

Vårdnadsbidrag

Vårdnadsbidrag är ett kommunalt bidrag som är frivilligt för kommunerna att införa. Strängnäs kommun har inte infört vårdnadsbidrag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2018