Undervisning i förskolan - Undif

Barnhänder som knådar lera

Forskningsprogram om undervisning

Undervisning i förskola ska utgöras av målstyrda processer som under ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Undervisningsbegreppet ska enligt Skolverket ges en vid tolkning i förskolan där omsorg, utveckling och lärande ingår och bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Under 2016-2019 deltog förskolan inom Strängnäs kommun i forsknings- och utvecklingsprogrammet Undervisning i förskolan för att vidareutveckla kunskap om vad som kan känneteckna undervisning i förskolan relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att sammanfatta tre års forskning är förstås en utmaning, men resultaten visar bland annat att förskollärarnas syn på och förhållningssätt till begreppen undervisning och bedömning har förändrats. Resultaten visar också en förflyttning av synen på den egna rollen som professionell lärare i förskolan – med många modeller i sin repertoar.

Resultat som uppnåtts inom kommunens förskolor är att medverkande förskollärare har fått en fördjupad teorikunskap, vilket i sin tur har lett till att undervisningen är mer förankrad i teori än innan programmet. Medvetenheten om olika undervisningsupplägg och metoder har ökat, och därmed varje barns möjlighet till lärande.

Förskolan arbetar fortlöpande med undervisningsbegreppet och på vilket sätt undervisning i förskolan kan bidra till verksamhetens kvalitet och gynna varje enskilt barn.

Ta del av forskargruppens slutrapport där metod, resultat och slutsatser från forskningsinsatsen beskrivs
Flerstämmig didaktisk modellering i förskolan

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021