Paulinska skolan

Paulinska skolan ligger centralt placerad mitt i Strängnäs.

Årskurs: 4-9
Antal elever: Cirka 560

Paulinska skolan – det självklara valet!

Du, jag, vi tillsammans: på Paulinska skola finns framtiden. Våra elever har rätt till att kunna bli sitt bästa jag och uppfylla sina drömmar. En av skolans styrkor är att hela samhället är representerat i verksamheten som består av en härlig mångfald.  Kollegiet är flexibelt och har stort engagemang i att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever. Att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet skapar trygghet i studiesituationen och leder till lärande och vidare till högre måluppfyllelse. 

Genom strukturerad och kvalitativ undervisning och med ett fokus på skolans kunskapsuppdrag möter vi eleven där den befinner sig för att skapa bästa förutsättningar att utvecklas maximalt utefter sin förmåga.

Vårt fokus läsåret 23/24 att ta fram processer och rutiner för att arbeta systematiskt och hållbart över tid med att öka trygghet och studiero, skolnärvaro och måluppfyllelse. Vår önskvärda utveckling under läsåret är:

Våra prioriterade utvecklingsområden detta läsår

Inom området Pedagogisk ledning är önskvärd utveckling:

Tydliga mål där rutiner och processer främjar en likvärdig skola med en modig ledning som har höga förväntningar på samarbetet mellan skolans olika professioner och kvalitet på undervisning som leder till högre måluppfyllelse.

Inom området Kollegialt lärande är önskvärd utveckling:

En ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen utifrån att vi lär och utvecklar varandra genom lärande observationer samt samplanering och sambedömning på ett prestigelöst sätt.

Inom området Kvalite i undervsiningen är önskvärd utveckling:

Kollegiet tar ansvar och säkerställer både förutsägbarhet och likvärdighet i undervisningen genom att utvärdera sin egen undervsining utifrån elevernas resultat och följa de rutiner och processer som beslutas om på skolan.

Inom området Trygghet och studiero är önskvärd utveckling:
Utveckla både den fysika som den psykiska arbetsmiljön på skolan så att den signalerar om en akademisk förväntan och främjar trygghet, lärande och kunskapsutveckling.

Fritidshem

På Paulinska skolan finns både morgon- och eftermiddagsfritids.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2023