Matematikutveckling

I Strängnäs kommun arbetar vi kontinuerligt för att öka måluppfyllelsen i matematik och säkerställa en likvärdig undervisning för våra elever.

räknar på tavlan

Ämnesråd i matematik

I Strängnäs kommun finns sedan 2021 ett ämnesråd i matematik där matematik- och förstelärare samt skolledare får möjlighet att träffas 2-3 gånger per termin. Syftet med ämnesrådet är att via samverkan och kommungemensamma insatser verka för att höja kunskapsnivån och öka likvärdigheten för kommunens elever. Ämnesrådet är ett samarbete i BAS, Bildningsakademin i Strängnäs och deltagarna kommer från både kommunala och friskolor.

Kartläggning och stöd i bedömning

För att följa elevers utveckling och säkerställa en likvärdig undervisning används Skolverkets nationella kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande. Det är obligatoriskt för huvudmän att använda Hitta matematiken i förskoleklass samt Bedömningsstöd i årskurs 1. Bedömningsstödet används av flera skolor även i årskurs 2 och 3.

Samverkan

I Strängnäs kommun pågår flera satsningar för att stärka utvecklingen av matematikundervisningen, öka likvärdigheten och förbättra samverkan mellan skolor. Elever i årskurs 4, 7 och årskurs 1 på gymnasieskolan genomför vid läsårsstart en diagnos för att kartlägga elevernas matematikkunskaper. Ämnesrådets analys av resultaten syftar sedan till att vara ett stöd till avlämnande skola eller stadie i kommande planerings- och utvecklingsarbete.

Kollegialt lärande

Strängnäs kommuns grundskolor får möjlighet till kollegial samverkan och kompetenshöjande insatser bland annat i form av sambedömning av de nationella proven i matematik. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Nationella prov finns också i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI.

Vid sambedömningen hjälps lärarna åt att rätta prov, diskutera bedömningar och stötta varandra i planering av vidare arbete på skolorna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023