Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Detta för att hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

På Elevhälsan arbetar skolsköterskan tillsammans med skolläkaren och kuratorn för elevernas rätt till en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Elever och föräldrar kan fritt kontakta oss.

Alla som arbetar inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Anette Rydelius Sandberg.
Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

  • erbjuda hälsobesök/hälsosamtal årskurs 1
  • erbjuda hälsorådgivning
  • verka för sunda levnadsvanor
  • följa upp definierade hälsoproblem.

Skolläkare

Vår skolläkare heter Joachim Sandberg. Skolläkaren arbetar tillsammans med skolsköterskan med ledningsansvar, för att kontinuerligt uppdatera och utveckla verksamheten. Skolläkaren har även det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska del och generella behandlingsdirektiv genom att:

  • erbjuda hälsobesök
  • utföra medicinska bedömningar
  • bidra med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor.

Vår skolläkare träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem, efter överenskommelse via skolsköterskan.

Skolkurator

Vår skolkurator heter Annelie Ceder. Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen i och utanför skolan. Hennes arbete sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolkuratorn arbetar även med samtalsstöd till elever, sociala kartläggningar och utredningar samt handledning och konsultation till övrig skolpersonal och vårdnadshavare.

Specialpedagog och speciallärare

På skolan jobbar en specialpedagog och ett team med speciallärare och elevhandledare med att stötta elever som är i behov av stöd i sin utbildning. Till specialpedagogens roll hör att identifiera, utreda och bereda beslut om särskilt stöd samt bevaka att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Till rollen hör även att vara rådgivande i specialpedagogiska frågor i skolans elevhälsoteam, ledningsgrupp och utvecklingsgrupp samt handledning till pedagogisk personal.

Speciallärare och handledare jobbar elev- och klassrumsnära utifrån de behov av särskilt stöd som identifieras. Insatserna kan rikta sig till såväl enskilda elever som grupper. Det kan handla om insatser inom begränsade områden som t.ex. språkligt stöd, planeringsstöd, motiverande samtal men även om mer övergripande stödinsatser för att elever ska kunna vara delaktiga både socialt och pedagogiskt i skolans lärmiljö.

Elevhälsan har fel mall, måste använda mallen Kontaktkort

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2023