Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Detta för att hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

På Elevhälsan arbetar skolsköterskan tillsammans med kuratorn och specialpedagoger för elevernas rätt till en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Elever och föräldrar kan fritt kontakta oss.

Alla som arbetar inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Anette Rydelius Sandberg.
Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

  • erbjuda hälsobesök/hälsosamtal årskurs 1
  • erbjuda hälsorådgivning
  • verka för sunda levnadsvanor
  • följa upp definierade hälsoproblem
  • kontakta skolläkare vid behov

Skolkurator

Vår skolkurator heter Annelie Ceder. Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen i och utanför skolan. Hennes arbete sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolkuratorn arbetar även med samtalsstöd till elever, sociala kartläggningar och utredningar samt handledning och konsultation till övrig skolpersonal och vårdnadshavare.

Specialpedagog och speciallärare

På skolan jobbar två specialpedagoger och ett team med speciallärare och elevhandledare med att stötta elever som är i behov av stöd i sin utbildning. Till specialpedagogens roll hör att identifiera, utreda och ge beslut om särskilt stöd samt bevaka att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Rollen innefattar även rådgivning i specialpedagogiska frågor i skolans elevhälsoteam, ledningsgrupp och utvecklingsgrupp samt handledning till pedagogisk personal.

Speciallärarna och handledarna jobbar elev- och klassrumsnära utifrån de behov av särskilt stöd som identifieras. Insatserna kan rikta sig till både enskilda elever och grupper. Det kan handla om insatser inom begränsade områden som t.ex. språkligt stöd, planeringsstöd och motiverande samtal, men även om mer övergripande stödinsatser för att elever ska kunna vara delaktiga både socialt och pedagogiskt i skolans lärmiljö.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024