Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Detta för att hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

På Elevhälsan arbetar skolsköterskan tillsammans med skolläkaren och kuratorn för elevernas rätt till en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö i skolan. Elever och föräldrar kan fritt kontakta oss.

Alla som arbetar inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Anette Rydelius Sandberg.
Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

  • erbjuda hälsobesök/hälsosamtal årskurs 1
  • erbjuda hälsorådgivning
  • verka för sunda levnadsvanor
  • följa upp definierade hälsoproblem.

Skolläkare

Vår skolläkare heter Joachim Sandberg. Skolläkaren arbetar tillsammans med skolsköterskan med ledningsansvar, för att kontinuerligt uppdatera och utveckla verksamheten. Skolläkaren har även det medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska del och generella behandlingsdirektiv genom att:

  • erbjuda hälsobesök
  • utföra medicinska bedömningar
  • bidra med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor.

Vår skolläkare träffar i första hand elever som har skolrelaterade problem, efter överenskommelse via skolsköterskan.

Skolkurator

Vår skolkurator heter Annelie Ceder. Skolkuratorn arbetar med elevernas psykosociala hälsa i frågor som rör trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen i och utanför skolan. Hennes arbete sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolkuratorn arbetar även med samtalsstöd till elever, sociala kartläggningar och utredningar samt handledning och konsultation till övrig skolpersonal och vårdnadshavare.

Specialpedagoger

Våra specialpedagoger heter Ann-Christin ”Anki” Krigholm och Linda Saarela. De är uppdelade på att Anki arbetar/ansvarar för de nationella programmen och Linda för Aspen, IMA och IMS.

Vi arbetar på skolnivå, gruppnivå och individnivå och arbetsuppgifterna är förebyggande, främjande och åtgärdande. Deras uppgifter är att stötta elever som är i behov av stöd i sin utbildning. Behovet styr insatserna. Det kan vara i form av studieteknik, ge längre provtid, planering och strukturering av uppgifter, handledning för skolpersonal, utredningar för olika syften, hjälpmedel eller studiemotiverande samtal.

Elevhälsan har fel mall, måste använda mallen Kontaktkort

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2021