Aspen

Aspen ger dig särskilt stöd

Vad är Aspen?

Aspen på Thomasgymnasiet är en verksamhet som utformats för att möta elever i behov av olika former av stöd och anpassningar. På Aspen kan man läsa introduktionsprogrammet eller något av våra nationella program. Utformningen av stödet på Aspen ser olika ut beroende på vilket program du läser och hur dina behov och förutsättningar ser ut.

Att läsa introduktionsprogrammet på Aspen innebär att man har sin undervisning och arbetsplats uppe på Aspen och tillbringar hela sin skoldag där. Verksamheten är sammanhållen såväl schemamässigt, lokalmässigt och personalmässigt i syfte att skapa en avskalad, förutsägbar och trygg skolmiljö. Det handlar om

 • Fast arbetsplats, få förflyttningar mellan klassrum.
 • Fast schema mellan 9.00-14.00
 • Stöd av handledare och lärare vid förflyttningar och skoldagens friare aktiviteter såsom lunch, rast, studiebesök.
 • Tydliggörande pedagogik som arbetssätt i verksamhetens olika lärmiljöer.
 • Möjlighet till att söka färdtjänst via kommunen.

Att läsa på ett av våra nationella program med stöd av Aspen innebär att du i första hand följer undervisningen ute i den ordinarie verksamheten på programmet men kan få stöd av någon av våra handledare i klass eller vid självständiga moment av studierna. Handledarna på Aspen kan hjälpa dig med:

 • Struktur och planering i studiesituationen som helhet.
 • Struktur- och strategistöd i arbetet med enskilda uppgifter.
 • Förberedelser inför prov.
 • Kommunikation med undervisande lärare.
 • Stöd ute i klassrummet vid utvalda moment.

Utöver detta har eleven som läser nationellt program med stöd av Aspen en egen arbetsplats uppe på Aspen dit man kan komma för stöd, avskärmning eller återhämtning. Hur mycket tid man tillbringar uppe på Aspen varierar från elev till elev och anpassas utifrån individuella behov i överenskommelse mellan elev, handledare och undervisande lärare.

Hur ansöker man om en plats på Aspen?

Grundskolorna ansvarar för ansökan om en plats på Aspen. Kontakta elevhälsan eller studie- och yrkesvägledaren på din grundskola om du vill ansöka om en plats. Ansökningsprocessen påbörjas redan under höstterminen för nästkommande läsår.

Vem får ansöka om en plats på Aspen?

Aspen riktar sig till elever som går på Thomasgymnasiet och har behov av särskilda stödinsatser till följd av:

 • Socioemotionell och/eller neuropsykiatrisk problematik
 • Uttalad psykosocial problematik
 • Uttalad psykisk ohälsa

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2024