Toppbild

Anmälan

Trots att du inte behöver söka bygglov för en åtgärd krävs det i vissa fall att du gör en anmälan till kommunen om du ska göra större förändringar eller nyinstallationer i din byggnad eller på din fastighet. Din anmälan hanteras utifrån bygglovsprocessens ärendegång och kräver alltid ett formellt startbesked innan arbetena får påbörjas. Ibland krävs tekniskt samråd och kontrollansvarig innan startbesked kan lämnas.

 

Här nedan kan du se exempel på åtgärder som kräver anmälan. Om du vill läsa mer om hanteringen av anmälan och byggtekniska frågor klickar du på ”Bygglov och andra lov” i menyn.

E-tjänst och blankett för anmälan

 


Ombyggnation, ändring och installation

Med ombyggnation menas ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas eller förändras. Exempel på sådana åtgärder kan vara stomingrepp i bärande väggar, ändring av planlösning, installation av hissar m m. Dessa åtgärder kräver anmälan.

Med ombyggnation menas en ändring av byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas. Exempel på sådan åtgärd kan vara stomingrepp i bärande väggar, ändring av planlösning, installation av hissar m m.

En byggnads tekniska egenskapskrav skall enligt Plan- och bygglagen 8 kapitlet 2 § uppfyllas även vid ombyggnad, antingen för hela byggnaden eller om detta inte är rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas.

När det gäller kravet i PBL 8 kapitlet 1 §, 3 kap skall hinder mot tillgänglighet till, eller användbarhet av, lokaler dit allmänheten har tillträde, dock alltid avhjälpas om hindret med hänsyn till de praktiska ekonomiska förutsättningarna är enkelt avhjälpta.

 


Eldstäder och rökkanaler

För att installera en eldstad och/eller en rökkanal måste du göra en anmälan. Blanketten hittar du via länken överst på denna sida. Du behöver bifoga planritningar och fasadritningar med eldstaden och skorstenen inritad. Tänk på att eldstaden måste vara både typgodkänd och miljögodkänd och att detta måste påvisas på lämpligt sätt i anmälan t.ex. med ett certifikat.

Innan du påbörjar arbetena måste du ha ett startbesked. Läs mer om anmälan under ”Bygglov och andra lov” i menyn till vänster.

 


Ventilation

Installation eller ändring av ventilationssystem är också att betrakta som ombyggnation och kräver en anmälan (exempel: du vill installera från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning). För byte av befintlig köksfläkt eller frånluftsfläkt i badrum, krävs ingen anmälan. Mer om ventilation

 


Vatten och avlopp

Installation eller ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller på en tomt kräver en anmälan (exempel: du vill bygga badrum i fritidshus som inte haft badrum tidigare, eller dra in ledningar på tomten och i huset för inkoppling på det kommunala nätet). Anslutning till det kommunala nätet kräver dessutom att du gör en separat anmälan till SEVAB. Vid avloppslösningar utanför SEVAB:s verksamhetsområde för vatten och avlopp krävs enskilda lösningar med tillstånd från Miljöenheten.

 


Byggnader med särskilt bevarandevärde

Om du ska ändra eller underhålla något i en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs i vissa fall att en anmälan görs till oss. Om du är osäker på vad som gäller för din byggnad och vilka ändringar eller underhållsåtgärder som kräver anmälan är du välkommen att kontakta kommunens bygglovshandläggare.

 


Brandskydd

Om du ska göra ändringar som innebär att byggnadens brandskydd påverkas måste du göra en anmälan. I många fall är dessa ändringar kopplade till andra åtgärder, som också kräver anmälan. Exempelvis kan ändrad planlösning medföra att avståndet till en utrymningsväg påverkas. Ett annat exempel kan vara att byggnaden eller lokalen ändrar användning på ett sätt som gör att förutsättningarna för brandskyddet påverkas.

 


Rivning

För rivning av exempelvis bostadshus och industribyggnader (men inte för enkla uthus och jordbruksbyggnader) måste du göra en anmälan. För att anmälan av rivningen ska kunna hanteras krävs bland annat att du lämnar in en rivningsplan med uppgifter om byggnadens konstruktion, vilka olika typer av rivningsmaterial som förväntas och hur dessa ska tas om hand.

Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller omfattas av områdesbestämmelser måste du istället söka rivningslov. När rivningslovet är beviljat behöver du lämna in rivningsplan och andra uppgifter för att få startbesked.

Är du osäker på vad som gäller för rivning av en specifik byggnad är du välkommen att kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Uppdaterad 2017-09-21 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >