Toppbild

Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ska du söka bygglov och ha fått ett startbesked av kommunen innan åtgärden får påbörjas. Du måste också söka bygglov när du gör en ändring som leder till ett ändrat användningssätt av en byggnad.

 

Under våren får byggenheten in många ansökningar och under sommar och semestertider har vi lägre bemanning vilket kan medföra längre handläggningstider.

 

 Villkorsbesked innan ansökan

Sökanden kan begära att kommunen anger villkor för ett kommande bygglov. Villkorsbeskedet ska visa om följdkrav kan komma att ställas enligt 8 kapitlet 1 och 2 §§ Plan- och bygglagen. Villkorsbeskedet är ej bindande och kan ej överklagas.

 

Vilka handlingar behöver du?

Det är viktigt att ansökningshandlingar är kompletta och korrekta för att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt. Vilka handlingar som behövs beror på vad din ansökan gäller.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga, ska inlämnas i två exemplar och vara kopierade med svart på vitt papper samt nedvikta till A4-format. 

Bygglov för nybyggnad

 • Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta. På situationsplanen ska du markera avstånd till tomtgränsen. Byggnaderna ska vara måttsätta. Här kan du beställa nybyggnadskartor.
 • Planritningar
 • Fasadritningar med befintliga (streckad linje) och ny marknivå (heldragen linje). Marklinjer ska redovisas till tomtgräns
 • Sektionsritning med färdig golvnivå (FG)
 • Vid enklare byggnader skall förslag till kontrollplan inlämnas
 • Vid övriga byggnader skall anmälan kontrollansvarig inlämnas

Bygglov för tillbyggnad

 • Situationsplan som tydligt redovisar tillbyggnaden med avstånd till tomtgräns. Tillbyggnaden ska vara måttsatt
 • Planritning som tydligt redovisar tillbyggnaden
 • Fasadritningar som tydligt redovisar tillbyggnaden
 • Anmälan kontrollansvarig vid större tillbyggnad
 • Förslag till kontrollplan vid mindre tillbyggnad

Ansökan om tidsbegränsat bygglov

Kravet på handlingar är desamma som för bygglov.

Ändring/Förnyelse av bygglov

Kravet på handlingar vid ändring/förnyelse av bygglov är beroende av ändringens art. Kontakta byggenheten så får du veta vad du ska komplettera med.

 

Giltighet

Ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft.

 

Ta kontakt med oss i god tid!

När du går i byggtankar, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt för råd och information. Boka tid med oss i förväg på telefon. Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

 

Ritningsexempel

Nedanstående ritningsexempel är framtagna för att hjälpa dig som planerar att söka bygglov. Oavsett om den bygglovspliktiga åtgärd du avser att uppföra är av enklare art ska alltid ritningar upprättas som underlag för bygglov. Handläggningstiden för ditt bygglov förkortas om de handlingar du skickar in är kompletta. Vi föreslår därför att du tar del av dessa exempel innan du skickar din ansökan till oss.

Komplementbyggnader

Tillbyggnad av bostadshus

Plank

Uppdaterad 2018-06-28 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >