Toppbild

Avgifter, Plan och byggtaxa

Vad kostar bygglov och anmälan?

Kostnaden för ett bygglov och en bygganmälan beror på storleken av det som ska byggas, hur komplicerat ärendet är och det så kallade prisbasbeloppet.

I korthet gäller att desto mindre och enklare, desto lägre kostnad, i förutsättning att bygglovshandlingarna är fackmässiga.

Ta kontakt med någon av bygglovshandläggarna för att få veta vad ditt bygglov kommer att kosta.

Plan- och bygglovtaxa från 2017

Dokumentet Förenklad taxa med exempel på bygglovavgifter för 2018 innehåller exempel på avgift för:

 • nybyggnad, tillbyggnad och enkla byggnader
 • diverse lovpliktiga åtgärder
 • ändrad användning, anmälan och besked
 • skyltar, vepor, skyltpelare och ljusanordningar
 • master, torn, vindkraftverk och anläggningar
 • anmälan om icke lovpliktiga ”Attefallsåtgärder”

 

Vad ska bygglovavgiften täcka?

Avgifterna ska generellt finansiera kostnaderna för handläggning av ärenden med arbetsuppgifter såsom:

 • rådgivning och service via telefon och möten
 • granskning av ritningar och övriga inskickade handlingar i olika typer av ärenden
 • kommunicering med remissinstanser internt och externt
 • tekniska samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och tillsynsbesök
 • kungörelser av lov och förhandsbesked
 • arkivering och diarieföring och ärenden
 • utbildning m.m.
   

Dessutom finansierar avgifterna lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten som t.ex. inköp av datorer och kontorsmaterial. I den fullständiga Plan- och bygglovtaxan 2017 finns mer information om avgifter, självkostnadsprincipen, samt hänvisningar kring hur de räknas fram. I den förenklade taxan listas grundkostnaden för olika byggnadsärenden i exempel.

För frågor om generella avgifter eller vilka avgifter som är aktuella i enskilda fall går bra att kontakta någon handläggare på Byggenheten: 0152-292 62, alternativ mejla till bygglov@strangnas.se

Uppdaterad 2018-02-01 av Byggenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >