Toppbild

Gripsholms backar

Detaljplaneförslag för fastigheten Gripsholm 4:121, del av, m.fl., "Gripsholms backar", Mariefred, Strängnäs kommun

Översikt

Planområdets läge:

Planområdet är beläget väster om blåbärsskogen intill Skogsborg/Slottsbrinken. Planområdet innehåller utöver mark för kommande bebyggelse ett reservat för framtida vägangöring till väg 223 (Stallarholmsvägen). Området i sin helhet används idag huvudsakligen av golfklubben.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse och verksamheter samt att möjliggöra en ny alternativ placering av golfklubbens anläggningar inklusive övernattningsmöjligheter. Totalt möjliggörs bostadsbebyggelse för ca 300 hushåll. Allmänhetens tillgänglighet säkerställs med gator, gång- och cykelvägar samt torgytor.

Planskede: Antagande

Överklagad.
Ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

 

Handläggare:
Daniel Quick, Planarkitekt
daniel.quick@strangnas.se
0152-292 38

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2018-04-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >