Toppbild

Gripsholms backar

Granskning av detaljplaneförslag för fastigheten Gripsholm 4:121, del av, m.fl., "Gripsholms backar", Mariefred, Strängnäs kommun

Översikt

Planområdets läge:

Planområdet är beläget väster om blåbärsskogen intill Skogsborg/Slottsbrinken. Planområdet innehåller utöver mark för kommande bebyggelse ett reservat för framtida vägangöring till väg 223 (Stallarholmsvägen). Området i sin helhet används idag huvudsakligen av golfklubben.

Planens syfte:

Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse och verksamheter samt att möjliggöra en ny alternativ placering av golfklubbens anläggningar inklusive övernattningsmöjligheter. Totalt möjliggörs bostadsbebyggelse för ca 300 hushåll. Allmänhetens tillgänglighet säkerställs med gator, gång- och cykelvägar samt torgytor.

Planskede: Granskning

Planförslaget ställs ut för granskning under perioden 2017-10-16 till 2017-11-13.
Granskningen syftar till att förankra och möjliggöra delaktighet hos myndigheter, föreningar, invånare och verksamma på orten.

Synpunkter på förslaget:

Under granskningsperioden finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Var noga med att ange projektets diarienummer SBN/2015:239 i rubrik eller meddelanderad samt att det framgår i vilken roll du lämnar yttrandet, exempelvis som fastighetsägare för fastigheten XX:XX.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och besvaras i ett granskningsutlåtande som utgör planhandling i kommande processteg.
Observera att alla inlämnade synpunkter registrerade hos kommunen utgör allmän handling.

Den som inte har framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till:

Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

eller med e-post till: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

---------------------------------------------------------------------------------------

Öppet hus

Måndagen den 30 oktober 2017 bjuder samhällsbyggnadsnämnden in till ett öppet hus, ett dialogtillfälle där du som är intresserad har möjlighet att ta del av förslagshandlingar i fullformat samt diskutera med närvarande parter.

Synpunkter som du vill ha registrerade och besvarade skall dock inlämnas skriftligt till adresser enligt ovan.

Tid: Måndag 30 oktober 2017 kl 17.00-19.00
Plats: Mariefreds medborgarkontor och bibliotek, Rådhuset, Mariefred

---------------------------------------------------------------------------------------

Handläggare:
Daniel Quick, Planarkitekt
daniel.quick@strangnas.se
0152-292 38

Ladda hem handlingar:

Uppdaterad 2017-10-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >