Toppbild

Sanering av PCB

Förordningen, 2007:19 om PBC med mera, ställer krav på att industribyggnader, flerbostadshus och övriga lokaler som byggts eller renoverats under perioden 1956-73 ska inventeras och saneras på PCB. Det är fastighetsägarens skyldighet att inventera och sanera byggnader från PCB.  

 

Vem berörs av PCB-förordningen?

Om PCB-halten överstiger 500 ppm (500 mg/kg) i något byggnadsmaterial i en fastighet måste byggnaden saneras. Tidplanen för sanering av byggnader ser ut så här:

  • Industribyggnad byggd/renoverad 1956–1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1956–1969 ska vara sanerad senast 30 juni 2014
  • Annan byggnad byggd/renoverad 1970–1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016

 

En handlingsplan för saneringen ska upprättas och skickas till den kommunala miljönämnden i den kommun där fastigheten finns, det vill säga samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Om PCB-halten ligger mellan 50 och 500 ppm, kan sanering ske i samband med renovering eller rivning av byggnaden. Inventeringen gäller inte en- och tvåfamiljshus med komplementbyggnader som ägs av fysiska personer.

 

Var förekommer PCB?

Polyklorerade bifenyler, PCB, räknas till ett av de farligare miljögifterna och kan påverka nervsystem, fortplantningsförmåga och immunförsvar hos människor och djur. Det är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar, som använts i fogmassor, halkskyddade golvmassor, förseglingsmassor i isolerglas-fönster samt i kondensatorer i bland annat lysrör, pumpar, fläktar, oljebrännare och tvättmaskiner.

PCB-förekomst i fogmassor kan bero på PCB-tillsats från början eller senare förorening t ex via verktyg eller intilliggande material. PCB har använts i förseglingsmassor i isolerglasfönster och kondensatorer till och med år 1980.  

 

Hur genomförs inventeringen?  

För att kunna bedöma förekomst och halt av PCB, krävs kemisk analys. Ackrediterat laboratorium bör anlitas. Det ställs stora krav på noggrannhet vid provtagningen, så att inte PCB-förorening i ett prov förs över till nästa prov. Inventeringen ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden på särskild blankett där inventeringsresultat, hur inventeringen gått till samt tidplan för eventuella åtgärder redovisas.  

Inventeringsblankett

Sammanställningsblankett inventering 

Om inventeringen visar att ingen PCB förekommer eller om byggnaderna redan är sanerade på PCB, ska även detta redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

 

Hur går en sanering till?  

En saneringsanmälan görs på särskild blankett och ska ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun senast tre veckor innan saneringen påbörjas.  

Anmälningsblankett om sanering

Sammanställningsblankett om sanerad PCB 

I anmälan ska det anges vilken fastighet det gäller, PCB-mängd samt vilka försiktighetsmått som kommer att vidtas.

Utbyte av PCB-haltiga fogmassor eller golv kräver mycket stor noggrannhet och försiktighet så att spridning med damm, spill eller luft förhindras. Ett fullgott arbetarskydd måste därför finnas för dem som genomför saneringen.

PCB-haltiga fogmassor, golv och angränsande material samt isolerrutor och kondensatorer är farligt avfall och ska hanteras enligt reglerna för detta.

Efter genomförd sanering ska en slutrapport innehållande sanerade mängder, mottagningskvitton från godkänd mottagningsanläggning samt transportdokument skickas till samhällsbyggnadsnämnden.

 

Mer information om PCB

Naturvårdsverket

www.sanerapcb.nu

Förordningen 2007:19 om PCB med mera

Läs gärna även Stockholm Stads broschyrer 

Inventera och sanera PCB (PDF) och 

Fogmassor med PCB.  

 

Uppdaterad 2017-09-08 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >