Toppbild

Familj, barn och ungdom

Inom individ- och familjeomsorgen arbetar vi med barn och ungdomar, deras familjer och anhöriga.

Hit vänder sig föräldrar och ungdomar som vill ha stöd och hjälp när de har det svårt. Vi utreder också barns och ungdomars skydd efter inkomna anmälningar när någon misstänker att ett barn eller en ungdom far illa.

Hur gör man en anmälan när ett barn far illa?

Om du vill göra en anmälan kan du göra det muntligen eller helst skriftligen till Socialkontoret, mottagningsenheten. Du kan vara anonym. 14 kap 1 § SoL behandlar anmälan om misshandel mot underåriga.

Kontakta mottagningsenheten på 0152-299 95.

Adoptioner

Blivande adoptivföräldrar utreds och förslag till socialnämnden om så kallat medgivande, lämnas. När barnet har anlänt, ansvarar socialsekreterarna för stöd och uppföljning samt bevakar att adoptionen beslutas i domstol.

Familjehem

Vi rekryterar familjehem till barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma. Socialsekreterarna deltar i placeringen samt ger stöd och handledning till familjehemmen under placeringstiden.
Vi ansvarar även för jourhem och kontaktfamiljer/personer.

Förmyndarskap

Individ och familjeomsorgen ansvarar för att anmäla och utreda förhållanden där barn saknar vårdnadshavare och förmyndare.

Namnärenden

Utredningar görs på begäran av domstol vid tvist mellan föräldrar om namnbyte på barn.

Utredningar

Utredningssektionen utför utredningar gällande barn och ungdomar som far illa enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU).

Vårdnads- och umgängesfrågor

Utredningar görs på uppdrag av tingsrätten. I utredningarna träffar socialsekreteraren båda föräldrarna samt barnet. Uppgifter inhämtas från olika myndigheter till exempel skola, förskola, socialtjänst och polis. Utredningen blir en del av underlaget inför domstolsavgörandet.

Uppdaterad 2018-01-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >