Toppbild

Familjerätt

Familjerätten kan ge information, rådgivning och stöd i familjerättsliga frågor.

Faderskap
Faderskapet ska fastställas om modern inte är gift när barnet föds. Fastställande kan göras redan under graviditeten. Du ringer själv och bokar tid för kontroll av faderskapet i annat fall blir du automatiskt kallad efter barnets födelse. Bekräftelsen av faderskapet skickas sedan till folkbokföringen och barnet kopplas juridiskt samman med sin far med bland annat rätt till arv, rätt till hans namn med mera.

Barn och separationer
Till oss kan du vända dig för att få stöd för dig och ditt barn. Det kan vara rådgivning och hjälp vid en separation. Vi kan även svara på frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge.

Den som vill skiljas ska lämna in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Ansökan ska lämnas in gemensamt eller av den ena parten om bara en av makarna vill skiljas.

Läs mer om skilsmässa på Sveriges domstolars webbsida

För gifta föräldrar med barn under 16 år, eller om någon av makarna motsätter sig skilsmässan, beslutar tingsrätten om att betänketid ska löpa i sex månader. Om ni efter betänketidens slut vill fullfölja skilsmässan, ska ni meddela tingsrätten detta inom 12 månader från betänketidens början. Tingsrätten fattar då beslut om skilsmässa.

För ogifta föräldrar som flyttar isär reglerar den så kallade sambolagen endast hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Samarbetssamtal
Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som står inför en separation eller som lever åtskilda och som önskar ett bättre samarbete kring barnen. Hur ofta ska barnet vara hos respektive förälder? Hur ska vårdnaden se ut? Initiativet till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva eller tingsrätten.
Uppdaterad 2018-10-03

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >