Toppbild

Att jobba i kommunen

Kollage medarbetare 3

En bra start på jobbet

Strängnäs kommun vill knyta långsiktiga relationer med medarbetarna. En bra introduktion är ett första steg på den vägen. Som nyanställd i Strängnäs kommun erbjuds du individuellt utformad introduktion.

Förmåner och villkor enligt kollektivavtal

Anställningsvillkoren i kommunen regleras genom kollektivavtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Avtalen styr vilka skyldigheter och rättigheter som arbetsgivaren och medarbetaren har gentemot varandra. 

Friskvård och Företagshälsovård

Strängnäs kommun erbjuder samtliga medarbetare rätt till friskvårdsersättning om en summa per anställd och år. Ersättningsbeloppets storlek beslutas inför varje kalenderår. För 2017 gäller rätt till ersättning för friskvård med 1500 kr. Våra medarbetare har rätt till friskvårdsersättning även om de är föräldralediga eller sjukskrivna. Vid sjukdom eller behov av att förebygga ohälsa kan erbjuder vi våra medarbetare hjälp via vår företagshälsovård. Dessutom har vi en sjuk- och friskanmälans tjänst där våra medarbetare ringer när de eller deras barn är sjuka. Under samtalet erbjuds de även sjukrådgivning. 

25-års gåva

Varje år uppmärksammar Strängnäs kommun de medarbetare som varit anställda 25 år hos oss som arbetsgivare. Jubilarerna firas med en gåva samt en gemensam högtidsmiddag tillsammans med representanter från förvaltningsledningen.

Arbetstid och flextid

Vi tycker att det är viktigt att det finns utrymme och möjlighet att förena arbets- och privatliv på ett sätt som skapar en god balans i tillvaron. Vi strävar efter att erbjuda möjlighet till flexibla arbetstider och individuella arbetstidscheman.

Semester

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 semesterdagar. Våra medarbetare har rätt till 25 semesterdagar fram till den dagen de fyller 39 år. Från 40 – 49 år har de rätt till 31 semesterdagar och när de fyllt 50 år har de rätt till ytterligare en dag, d.v.s. 32 semesterdagar. Semester tjänas in under nuvarande kalenderår vilket innebär att våra medarbetare per automatik är berättigade semesterdagar från den dag de börjar arbeta.

Föräldraledighet

Som medarbetare i Strängnäs kommun har man rätt att vara helt föräldraledig med eller utan föräldrapenning till dess att barnet är 3 år. Till dess att barnet fyllt 8 år har de rätt att förkorta sin arbetstid med 25 % enligt föräldraledighetslagen. De har även rätt till föräldrapenningtillägg de första 180 kalenderdagarna av sin föräldraledighet, vilket innebär att vi betalar ut 10 % av lönebortfallet. Vi betalar även ut föräldralön till de medarbetare som tjänar mer än 83,33 % av prisbasbeloppet och har varit anställda i minst 180 kalenderdagar hos oss.

Sjuklön

Om  en medarbetare blir sjuk längre än 14 dagar, betalar vi ut 10 % av deras lönebortfall. Sjuklöneersättningen betalas ut upp till 90 dagar. Till de medarbetare som tjänar mer än 62,5 % av basbeloppet betalar vi även ut sjuklön.

Försäkringar

Våra medarbetare i Strängnäs kommun har kollektivavtalade försäkringar genom AFA försäkring. Dessa ger medarbetarna skydd utöver de lagstadgade försäkringarna. 

Pension

Varje år betalar Strängnäs kommun ut tjänstepension till våra medarbetare. Det motsvarar 4,5 % av inkomsten.

Minskad arbetstid för äldre anställda enligt modellen 80-90-100

För de medarbetare som fyllt 63 år och är tillsvidareanställda med minst 10 års sammanhängande anställningstid finns en möjlighet att minska sin arbetstid enligt 80-90-100 modellen. Det innebär att en medarbetare kan minska sin arbetstid med 20 procent av deras befintliga sysselsättningsgrad men  enbart minska lönen med 10 procent. Dessutom fortsätter de att tjäna in tjänstepension som tidigare, innan de minskade sin arbetstid.

Löneväxling till pension

Som anställd har du även möjlighet att löneväxla till pension. Det innebär att en del av din lön flyttas till pensionen.

Medarbetarskap och ledarskap

Delaktighet och inflytande är viktigt för att skapa en framgångsrik verksamhet. Möten i vardagen mellan chefer och medarbetare är en förutsättning för att skapa goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet och välkomnar och uppmuntrar nya idéer om hur vi tillsammans kan jobba smartare till nytta för kommunens innevånare. Medarbetarnas kreativitet, kunnande och idéer ska tas tillvara. Vi ser därför kompetensutveckling som en naturlig del i arbetet. Den individuella kompetensutvecklingen planeras gemensamt mellan chef och medarbetare genom årliga medarbetarsamtal.

Strängnäs kommun är inne i en spännande process med att utveckla och förbättra verksamheten med utgångspunkt ifrån Lean-filosofin och ständiga förbättringar. Kort sagt handlar det om att göra saker på ett smartare, mer effektivt sätt och hitta onödiga tidstjuvar och resursslukare i våra arbetssätt.

Bra ledarskap utvecklas i samspel mellan chefer och medarbetare. Vi vill att ledarskapet ska främja och utveckla relationer, stimulera och stödja medarbetarskapet. Genom återkommande ledarutvecklingsaktiviteter arbetar vi målmedvetet med att stärka våra chefer i sina roller och funktioner. Vi vill utveckla en kultur där alla medarbetares hela kompetens tillvaratas för att skapa ökad kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Det länkande ledarskapet är den princip vi lutar oss mot i ledarskapets avgörande roll för att skapa riktning, koppla ihop helheten med delarna och ge energi i vårt förändringsarbete

Förutom egna ledarutvecklingsinsatser genomförs även ledarskapsprogram i samarbete med Eskilstuna kommun.

Alla lika olika

Vi vill att det dagliga arbetet i kommunens verksamheter ska präglas av mångfald och jämställdhet. Med mångfald menar vi människors olika erfarenheter och bakgrund. Även individuella förmågor, värderingar och egenskaper utgör en del av mångfalden i vår organisation. Alla medarbetare ska erbjudas lika möjligheter och rättigheter vad gäller arbets- och anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vi är förvissade om att en mångfald av medarbetare ökar vår kompetens och bidrar till att vi erbjuder kommunens medborgare den bästa servicen.

Så får du veta mer

Om du vill veta mer om hur det är att arbeta i Strängnäs kommun, ta kontakt med kommunens HR-avdelning eller med något av verksamhetskontoren. Vill du göra ett personligt besök så hittar du oss på Nygatan 10. Telefon till växeln är 0152-291 00.

 

Uppdaterad 2017-04-20

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >