Stark förbättring i Kommunkompassen

Strängnäs kommun förbättrar sitt resultat inom sju av åtta områden när vi nu har genomgått en utvärdering enligt Kommunkompassen för andra gången.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Den genomförs i regi av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Utvärderingen presenteras i poängform, där Strängnäs fick en totalpoäng på 497, att jämföra med 2014 års poäng på 437, och det nationella medelvärdet på 476.

– Vi arbetar strukturerat och målmedvetet inom samtliga områden. Det kommer inte som någon överraskning att vi förbättrar oss på bred front, men det är naturligtvis bra att få ett kvitto på att vi så tydligt är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet, kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats och utveckling av lokalsamhället.

– Det här är ett bra och viktigt material att jobba vidare med. Rapporten visar inte bara styrkor och förbättringsområden för Strängnäs kommuns del, utan visar också på goda exempel som vi kan ta del av för att förbättra oss ytterligare, säger Lasse Nykvist, utvecklingschef i Strängnäs kommun.

Resultatet av kommunkompassen kommer att analyseras vidare, och utgöra ett underlag för den fortsatta mål och budget-processen.

– Vi ser ju fortfarande flera tydliga förbättringsområden. Inom området kommunen som arbetsgivare gör vi ju en markant uppryckning från en låg nivå, men många av de aktiviteter och insatser som påbörjats på HR-området har inte hunnit ge genomslag i mätningen än, säger Lasse Nykvist.

Tabellen nedan visar vilka de åtta områdena är som utvärderas och poängsätts.

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudområde

Strängnäs 2014

Strängnäs 2016

Nationellt medelvärde

1. Offentlighet och demokrati

54

63

55

2. Tillgänglighet, bemötande och brukarorientering

49

60

57

3. Politisk styrning och kontroll

77

60

68

4. Ledarskap, ansvar och delegation

55

67

57

5. Resultat och effektivitet

58

64

59

6. Kommunen som arbetsgivare personalpolitik

37

49

58

7. Verksamhetsutveckling

60

66

54

8. Kommunen som samhällsbyggare

49

68

68

TOTALT

437

497

476

 

Läs hela rapporten här: Rapport_Kommunkompassen.pdf , 1 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2019