Människor sittandes runt ett bord

Omsorg och hjälp

Vi förebygger och bekämpar brottslighet och skapar trygghet i samhället.

Ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning.

Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

Stöd för äldre, aktiviteter och mötesplatser.

Är du i behov av stöd och hjälp i hemmet så kan du ansöka om hemtjänst.

Särskilt boende, bostad med särskild service och korttidsvistelse.

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från kommunen.

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad.

Anhörigcentrum vänder sig till dig som ger någon närstående vård och stöd.

Stöd till dig som har problem med alkohol, narkotika, spel eller tabletter.

Kommunen erbjuder stöd till dig som är utsatt eller utsätter andra för våld.

Bemanning

Nära vård är en nationell omställning som handlar om att skapa en personcentrerad vård.