Viktig information för dig som ska börja bygga

En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018. Den innehåller bland annat bestämmelser om när beslut får verkställas. På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas, alltså påbörjas. Även denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2018.

Efter lagändringen i PBL kommer en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked har getts, inte få verkställas/påbörjas, förrän fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post och Inrikes Tidningar. (Se Poit.bolagsverket.se)

Det innebär i praktiken att 4-5 veckors "väntetid" tillkommer efter att ditt beslut är fattat, oavsett om ansökan har behövt 10 veckors handläggningstid eller om beslut har kunnat fattas direkt.

Mer information om lagändringen finns att läsa om på Boverket.se: ”Verkställa bygglov rivningslov och marklov”.

Byggenheten vid Samhällsbyggnadskontoret
Strängnäs Kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018