Nu är vi fler än 35 000 invånare

Strängnäs kommun har en tillväxt på 2,0 procentenheter, vilket enbart har inträffat vid tre tillfällen sedan början av 1970-talet. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Strängnäs kommun har under året ökat invånarantalet med 716 personer. Totalt bor nu 35 761 personer i kommunen. Det är ett betydligt större kliv jämfört med 2017 då invånarna blev 436 fler. Det visar att kommunen är en bra plats att leva, bo och verka i.

– Att möjliggöra ett attraktivt boende är en av våra huvudstyrkor, dessa siffror är ett kvitto på att många vill flytta till den dynamiska idyllen. Det är också ett kvitto på att det strategiska arbetet med att ha mycket detaljplanerad mark har varit framgångsrikt. Dessutom har den förstärkta infrastrukturen säkerligen bidragit till att vi stärkt vår plats ur ett tillgänglighetsperspektiv, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tillväxten följer nuvarande befolkningsprognos. Långsiktiga planeringsmål för befolkningstillväxten finns framförallt i den kommunomfattande Översiktsplanen. I den finns planeringsmål för en procents tillväxt, men även två procents tillväxt belyses.


Bostadsmarknaden ökar i kommunen
457 bostäder har färdigställts under 2018, enligt bygglovsenhetens preliminära statistik, vilket är ett mycket högt färdigställandetal för Strängnäs kommun.

Under de senaste åren har äganderätter och bostadsrätter varit de mest framträdande på marknaden. Men under 2018 vinner hyresrätten i andel i förhållande till övriga upplåtelseformer, vilket kan påverka rörligheten på den lokala bostadsmarknaden i positiv riktning.

Hur många bostäder som byggs styrs av intresset på marknaden. Kommunen verkar för en god planberedskap. Runt 4 000 byggrätter finns färdigplanerade och outnyttjade, varav en del har antagits av kommunen, men ännu inte vunnit laga kraft.

Här finner du bostadsprojekt som planeras och bostadsprojekt som fått startbesked för att börja byggas i kommunen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2019