• Startsida
  • / Nyheter
  • / Inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Kungsfiskaren

Inbjudan till markanvisningstävling för kvarteret Kungsfiskaren

Kungsfiskaren

Strängnäs kommun bjuder in byggherrar och exploatörer till markanvisningstävling för kvarteret Kungsfiskaren, del av Strängnäs 3:1.

Kvarteret är planerat för flerfamiljsbostäder och bedöms inrymma ca 70-80 lägenheter.

Vad är en markanvisningstävling?

En markanvisningstävling vänder sig till exploatörer och byggherrar som vill vara med och utveckla kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett område kan exploateras. Vinnande förslag ligger till grund för planering och genomförande av idéerna.

Detta ska byggas

Detaljplanen för kvarteret Kungsfiskaren vann laga kraft 2018-09-26 och är planerat för byggnation av flerbostadshus. Detaljplanen medger uppförande av bostadsbebyggelse i högst fem våningar i tre byggnadskroppar. Byggnaders höjder regleras med våningsantal vilket ger en flexibel plan som möjliggör olika förslag till utformning av bebyggelsen. Den största tillåtna sammanlagda bruttoarea om 7000 kvadratmeter gäller för samtliga byggrätter i planområdet.

Intressenter erbjuds att inom detaljplanens kvartersmark ge förslag på bostadsexploatering med inriktning på hyresbostäder. Exploateringen ska ha en egen identitet och stor vikt kommer att läggas på förslagens kvalitéer gällande hållbarhet och gestaltning. Planerad bebyggelse inom Kungsfiskaren skapar, tillsammans med planerad bebyggelse på andra sidan Kilenvägen, en stadsgata med dubbelsidig bebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen ska bidra till ett tryggt och attraktivt gaturum längs en av de viktigaste infartsgatorna till Strängnäs centrum.

Delta i tävlingen

Läs mer om tävlingsförutsättningarna på strangnas.se/kungsfiskaren. Där hittar du även detaljplanebestämmelser och genomförda utredningar.

Markanvisningstävlingen pågår från och med 2019-04-24 till och med 2019-05-20.

Välkommen med ditt tävlingsbidrag!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2019