Planprogram för Södra Tosterö

Nu är det dags för samråd, det vill säga att kommunen samlar in bedömningar och synpunkter från myndigheter och andra som berörs, för området Södra Tosterö.

Delar av Södra Tosterö utgör en viktig del i kommunens framtida utbyggnad. I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Strängnäs stad – Härad , 22 MB. pekas området ut som ett utvecklingsområde för bostäder som kan kombineras med arbetsplatser och ett stadsdelscenter. Programmet ska reda ut förutsättningarna för bevarande och utveckling i området och ge riktlinjer för arbetet med detaljplaner som kommer i nästa steg. Ett program ger alltså i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. 

Var?

Planprogrammet för Södra Tosterö, Strängnäs handlar om området runt Svenska hem arena och det tidigare Sundby sjukhus-området, som idag är ett riksintresse, och områden alldeles intill. Programområdet Södra Tosterö omfattar fyra delområden: Tosterö Brygga, Sundby Park, Norra Sundby och Södra Sundby.

Kartbild över Södra Tosterö

När?

Samrådsperioden pågår från 2019-07-01 till 2019-09-06. Under den perioden har du möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på kontaktcentret i kommunhuset i Strängnäs, på biblioteket i Strängnäs och på kommunens webbplats strangnas.se/sodra-tostero där du också kan se bilder och kartor.

Hur?

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

eller med e-post till: msn@strangnas.se

Ange diarienummer MSN/2019:953 på handlingen eller i meddelanderaden om du använder e-post. Synpunkter ska ha kommit in till kommunen senast den 6 september (2019-09-06).

De synpunkter som lämnas in blir en allmän handling hos kommunen och kan därför komma att lämnas ut om någon begär det.

Öppet Hus den 29 augusti

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till ett Öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor. Ingen föranmälan, kom och gå som det passar dig.

Tid: Torsdag 29 augusti 2019 kl 16.30 – 19.30
Plats: Resecentrum, Strängnäs

Vad händer efter samrådet?

När samrådsperioden gått ut, sammanställer handläggaren de synpunkter som kommit in till kommunen i en så kallad samrådsredogörelse. Då föreslår man också hur synpunkterna ska behandlas.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar sedan beslut om programmet ska gå vidare i processen och förberedas för nästa steg, detaljplaneprocessen.

Syftet

Syftet med programmet är att dels att kärnområdet inom riksintresset ges ett förstärkt skydd, då nuvarande gällande detaljplan innehåller bestämmelser som med tiden visat sig otydliga och svårtolkade.

För att säkerställa områdets kulturhistoriska värden och skapa tydligare förutsättningar för bevarande och utveckling inom området, föreslås att man gör en ny detaljplan med varsamhetsbestämmelser. Med det menas till exempel hur hänsyn ska tas till ett områdes eller en befintlig byggnads karaktärsdrag och hur de tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värdena ska tas till vara.

Förutom en ny detaljplan med varsamhetsbestämmelser för riksintresseområdet Sundby Sjukhus, prövas möjligheterna till utvecklingsområden för bostäder inom programområdet.

Vad är ett planprogram?

Ett detaljplaneprogram är ett steg inför en exploatering av något slag, där kommunens översiktsplanering och fördjupad översiktsplanering ligger till grund. När programmet godkänts av kommunen ligger det till grund för kommande detaljplanearbeten.

Utifrån varje delområde som pekas ut i programmet, så kommer sedan detaljplaner tas fram för eventuell bebyggelse. Ett program ger alltså i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. Till exempel var det är lämpligt att bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg. Programområdet Södra Tosterö omfattar fyra delområden: Tosterö Brygga, Sundby Park, Norra Sundby och Södra Sundby.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2019