Kommunarkitekt på plats när kommunen växer

kommunarkitekten i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun växer och för att ta ett samlat grepp om gestaltning av en attraktiv och hållbar livsmiljö har kommunen rekryterat en kommunarkitekt. En kommunarkitekt ska både ta hänsyn till det kulturhistoriska perspektivet och planera för framtiden.

Strängnäs kommun ska bygga och bevara attraktiva och hållbara områden för näringsliv och invånare, tillsammans med marknadens aktörer.

Arkitekturens roll i långsiktigt hållbar samhällsutveckling

Strängnäs kommun växer snabbt och då behöver vi planera för fler bostäder, skolor, äldreboenden och annan samhällsservice. Kommunen har, liksom andra kommuner, stora utmaningar som handlar om de tre perspektiven inom Agenda 2030 – klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet. Vi vill också fortsatt vara en attraktiv plats ur ett estetiskt perspektiv.

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Den 1 juni började kommunarkitekt Olivera Boljanovic jobba här i Strängnäs kommun.

– Strängnäs kommun har fantastiska kulturmiljöer och många vackra byggnader. Det är en spännande utmaning och ett stort förtroende att fortsätta vårda och vidareutveckla kommunen. Jag ser att vi, med arkitekturen som redskap, kan hjälpa till att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för nuvarande och kommande generationer. Med livsmiljö menar vi byggda miljöer och naturen, men också funktion. Långsiktig planering och en helhetssyn är en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle, säger Olivera Boljanovic, som kommer från Norrtälje.

Kommunarkitekten ska arbeta med gestaltningsfrågor för hela kommunen och driva vissa specifika projekt där gestaltning och arkitektur är extra viktigt. Några exempel på sådana projekt är utveckling av Norra staden och området runt Strängnäs resecentrum.

– Arkitektur, form och design är viktigt för att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Vi är i en expansiv fas och det är viktigt att vi skapar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, säger Gustaf Björklund, chef för planenheten.

Ska ta fram en ny arkitekturpolicy

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny arkitekturpolicy för kommunen. Kommunarkitekten kommer att leda arbetet.

– Jag ser fram emot att Strängnäs kommun kommer att ta beslut om en arkitekturpolicy. Den kommer att bli en del av vår strategi för kommunens planering och utveckling. Policyn blir ett viktigt stöd i vårt arbete med att skapa livsmiljöer som lever upp till Agenda 2030 och in i framtiden. Samtidigt ska den se till att vi lever upp till våra krav på hur vi bäst bevarar våra kulturhistoriska miljöer som är en viktig del i vårt platsvarumärke, säger Ewa Thalén Finné (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2022