• Startsida
  • / Nyheter
  • / Förändrade busslinjer ska få fler att resa kollektivt och klimatsmart

Förändrade busslinjer ska få fler att resa kollektivt och klimatsmart

Buss

För att fler invånare ska ha möjlighet att resa kollektivt och klimatsmart med buss har Strängnäs kommun i nära samverkan med Sörmlandstrafiken och trafikbolaget Bergkvarabuss gjort förändringar i några busslinjer i både stads- och landsortstrafiken.

I takt med att vi blir allt fler i kommunen och bebyggelsen växer behöver kollektrafiken utvecklas. Fler måste kunna ta sig till Larslunda, det ska bli lättare att arbetspendla med buss samt även ge viss förstärkning på ett par landsortslinjer. Trafikförändringarna gäller från den 10 december 2023 och tidtabellerna anpassas till tåg och regionsbussar för att underlätta för pendlare.

Samverkan och lång framförhållning ligger bakom förslaget

– Det här är en stor satsning som vi gör i nära samarbete med regionen och trafikbolaget. Den utvidgade kollektivtrafiken är en viktig framtidsfråga och ett led i att förverkliga nya exploateringar så att man kan ta sig till exempelvis Larslunda utan bil, säger Henric Ottosson som är kommunens kollektivtrafiksamordnare och handlägger ärendet på Teknik- och servicekontoret.

Arbetet med kommande trafik påbörjas ungefär 1,5 år innan de beslutade trafikförändringarna kan träda i kraft, så det krävs lång framförhållning.

Ökad tillgänglighet och bättre för klimatet

Förändringarna, som beslutades i kommunstyrelsen den 31 maj, ska öka kollektivtrafikens tillgänglighet och ge fler möjlighet att resa klimatsmart. Fördelarna med en förbättrad busstrafik är flera, allt ifrån ett minskat behov av att bygga ut och underhålla vägar till att det behövs färre parkeringsplatser. Det ger även miljö- och klimatmässiga fördelar då fler kan resa kollektivt med buss i stället för att ta bilen.

– Vill vi uppnå klimatmålen och undvika trängsel i biltrafiken kommer efterfrågan på kollektivtrafik att öka mycket framöver. En väl fungerande sådan bidrar även till ökad attraktionskraft för att vilja bo och arbeta i Strängnäs, säger Henric Ottosson.

Förhoppningen är att fler ska förändra sina resvanor till ett mer klimatsmart resande och förslaget ligger i linje med de mål i kommunens klimat- och energiplan som handlar om att gynna klimatsmart vardagsresande. Det styr även mot kommunens övergripande mål om klimatneutralitet år 2040 och fossilfria transporter år 2030.

Förändrad linjesträckning och två nya hållplatser

Dessa förändringar kommer att ske i stadstrafiken:

  • Förändrad linjesträckning för stadsbussarna 1 och 2
  • Ny hållplats på Kilenvägen
  • Ny hållplats på Fårhusvägen

Trafikförändringarna gäller även landsortstrafiken på följande linjer:

  • 325 Strängnäs – Björsund
  • 337 Strängnäs – Malmköping
  • 637 Västerlida – Mariefred

Trafikförändringarna gäller under förutsättning att de nya hållplatserna då finns på plats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2023