Höjda betygsresultat för de kommunala grundskolorna

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasiet ökar. Det visar kommunens sammanställning av betygsresultaten för kommunens kommunala grundskolor.

Sommarlovet är här och utbildningskontoret arbetar nu med att analysera och utvärdera resultaten från det gångna läsåret.

- Vi har under lång tid arbetat med olika satsningar och projekt för att öka andelen elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Det känns glädjande att rektorernas och lärarnas arbete nu ger resultat. Skolorna har vässat sin interna förmåga att arbeta systematiskt med eleverna kring kunskapsutveckling, säger Tommy Olsson som är verksamhetschef för grundskolan.

Tre fokusområden för fortsatt utveckling

Av de 245 elever som i år slutade årskurs nio i en kommunal grundskola är 81 procent behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Förra året var andelen behöriga 72 procent. På två år har Paulinska skolan höjt sitt genomsnittliga meritvärde från 181 till 218. Genomsnittet för samtliga kommunala grundskolor är 200.

- Den kommunala skolan har ett stort in- och utflöde av nytillkomna elever under läsåret, vilket ställer stora krav på personalen att arbeta med bland annat grupputveckling. Utifrån den förutsättningen är årets resultat anmärkningsvärt tillfredsställande, säger Tommy Olsson.

Samtidigt kvarstår en del utmaningar för flera av de kommunala grundskolorna, där det genomsnittliga meritvärdet pendlat över tid.

- De senaste fem åren har varit utmanande på flera sätt. Under pandemin bedrevs undervisningen delvis på distans och precis som övriga samhället står vi inför stora utmaningar i att hitta behörig personal till våra verksamheter, säger Tommy Olsson.

För att möta utmaningarna arbetar kommunens grundskolor med systematiskt utvecklingsarbete utifrån tre fokusområden: undervisningsutveckling, läsförståelse samt studiero och trygghet.

- Skolorna bör fortsätta på den inslagna vägen med god systematik kring elevernas utveckling. Arbetet mot ökad läsförståelse är en förutsättning för alla ämnen, säger Tommy Olsson.

Ny verksamhetschef för grundskolan

Tommy Olsson går nu i pension och i augusti tillträder Raija Ikonen som ny verksamhetschef för grundskolan. Hon arbetar idag som rektor för en F-9 skola i Tensta.
- Jag känner mig oerhört glad och stolt och ser fram emot att tillsammans med rektorerna och deras personal göra skillnad för många elever i Strängnäs kommun, säger Raija.

En viktig del av hennes uppdrag blir att höja skolresultaten och öka likvärdigheten. Utbildningschef Tony Lööw menar att kommunen kommer ha nytta av Raijas erfarenheter som rektor för en skola i en del av Stockholm som har stora socioekonomiska utmaningar, men också av hennes erfarenheter av att arbeta övergripande med att utveckla kvaliteten i Stockholms stads grundskolor.

- Jag är nöjd att vi får in en person som kan ta vid det arbete som nuvarande verksamhetschef har drivit. Jag får in en ledare, en erfaren person, som är intresserad av att ta nästa steg i sin egen utveckling, men också av att hjälpa mig och övriga ledningen att utveckla vår gemensamma skolverksamhet. Vi gör det tillsammans, säger Tony Lööw.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2023