Strängnäs kommun presenterar ett Klimatbokslut

Strängnäs kommunhus framifrån

Klimatbokslut 2022 – en djupdykning i kommunkoncernens växthusgasutsläpp.

Strängnäs kommun har genomfört en omfattande klimatkartläggning för att analysera utsläppen av växthusgaser för hela kommunkoncernen. Rapporten presenterades på kommunstyrelsens möte den 14 februari.

– Klimatbokslutet utgör en viktig grund för att identifiera och prioritera klimatåtgärder och för att följa upp hur vi lyckas minska de samlade växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet, säger Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare i Strängnäs kommun.

Klimatbokslutet samlar hela koncernens växthusgasutsläpp

Kommunkoncernens samlade utsläpp av växthusgaser är på 68 000 ton koldioxidekvivalenter. Som jämförelse är det ungefär lika mycket som utsläppen från alla transporter inom kommunens geografiska område.

Klimatbokslutet tar hänsyn till samtliga utsläpp som är en följd av kommunkoncernens verksamheter och val. Det inkluderar till exempel utsläpp från inköp av it-utrustning och produktion av den el som köps och säljs vidare till slutkunder.

Fokusområden för framtida klimatarbete

Några av fokusområdena för kommunens klimatarbete framöver är:

Energieffektiviseringar

Kommunen ska fortsätta att fokusera på att effektivisera energianvändningen inom alla verksamhetsområden.

Produktion av förnybar el

Utöver att minska förbrukningen av fossila bränslen kommer kommunen fortsätta att främja produktionen och användningen av förnybar el.

Inköpsverktyg som mäter klimatpåverkan

Kommunen ska börja använda ett verktyg för att tydligare kunna identifiera och arbeta med viktiga inköpskategoriers klimatpåverkan. Med ett så kallat klimatspend-verktyg får vi ett tydligare ägarskap för inköpens klimatpåverkan då inköpen går att koppla till respektive beställande enhet.

Internationell standard ligger till grund för klimatbokslutet

Klimatbokslutet har genomförts i enlighet med den internationellt vedertagna standarden Greenhouse Gas Protocol, vilket säkerställer en korrekt och jämförbar redovisning av växthusgasutsläppen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024