På fredagens kommunstyrelsesammanträde, dit även ledamöterna från barn- och utbildningsnämnden bjudits in, presenterades slutsatserna av den utredning som gjorts under hösten i syfte att skapa en mer inkluderande lärmiljö i våra skolor.

Olika nationella jämförelser visar att Strängnäs kommun behöver förbättra lärmiljön för att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå de uppsatta målen. Samtidigt står Strängnäs kommun inför en rad stora ekonomiska utmaningar. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen yrkesarbetande minskar, vilket innebär ett minskat skatteunderlag för kommunen.

Mot den bakgrunden gav kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda hur en förändrad skolstruktur kan bidra till en inkluderande lärmiljö.

- Mitt uppdrag som utbildningschef är att skapa den bästa skolan för alla elever. Alla ska få det stöd de behöver för att nå de uppsatta målen. Genom att förändra den nuvarande skolstrukturen kan vi sänka våra höga lokalkostnader och istället frigöra medel för att skapa en mer inkluderande lärmiljö, säger utbildningschef Tony Lööw.

Rapporten har delvis arbetats fram utifrån befolkningsprognoser och kapacitetsbedömningar av befintliga lokaler. Parallellt med detta arbete har dialogsamtal om hur man skapar en inkluderande lärmiljö förts med rektorer, skolpersonal, elever och vårdnadshavare till barn i grundskolan. Allmänheten har bjudits in till dialogmöten och har också getts möjligheten att lämna sina tankar och synpunkter via en webbenkät på kommunens hemsida. Sammanlagt har ca 500 samtalsdukar från de olika gruppsamtalen samlats in och över 260 enkätsvar har inkommit via hemsidan. Engagemanget har varit stort och de idéer och tankar som inkommit har varit väldigt seriösa och konstruktiva. Resultatet av dialogsamtal, dialogmöten och webbenkäten redovisas i rapporten.

Det underlaget kommer också att användas i det fortsatta arbetet med att förbättra lärmiljön i våra skolor.

Det här arbetet har utmynnat i tre olika alternativ för en ny skolstruktur för Strängnäs kommun. De innebär i korthet:

Alternativ 1:

  • Elever som anvisats till Fogdö skola och Härads skola kommer att anvisas till F-3 skola i Strängnäs tätort. Därmed upphör grundskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i Fogdö och Härad.
  • Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör grundskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i Länna.
  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmskolan kommer att anvisas till skolor i Strängnäs och Mariefred. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.

Alternativ 2:

Alternativet bygger på att Paulinska skolan kan ta över lokaler i bottenplanet av skolan, som nu nyttjas av socialkontorets verksamheter.

Alternativet innebär att:

  • Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6 skola. Därmed upphör grundskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan.
  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.
  • Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.
  • Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör grundskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i Länna. Stallarholmsskolans 7-9 avvecklas och läggs ner. Eleverna anvisas skola i Strängnäs och Mariefred

Alternativet 3:

Alternativet ska ses som en tänkbar utveckling bort mot 2021-2025.

  • Ytterligare skola i Mariefred-Läggesta bedöms behöva byggas för att möta den prognostiserade tillväxten. Om denna skola omfattar årskurserna 7-9 så kan den ta emot alla anvisade elever från Mariefred, Åker och Stallarholmen, som då ställer om till årskurs F-6 skolor, vilket möjliggör antingen ytterligare minskning av lokalytor alternativt säkerställer möjligheten att ta emot den prognostiserade tillväxten för lång tid framöver.
  • På liknande sätt behöver ytterligare en skola i Strängnäs ordnas för att möta prognostiserad tillväxt främst avseende F-6 och då ställa om Paulinska skolan till en 7-9 skola, alternativt till en F-6 skola och göra den nya skolan till årskurs 7-9.

De alternativ som presenteras i rapporten ska nu behandlas vidare. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan under hösten.

- Vår uppgift är att skapa bästa möjliga skola för alla elever och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar, som gör att vi kan fokusera på att öka kvaliteten i verksamheten. Hur vi utnyttjar skolans resurser kommer att bli avgörande för hur en förbättrad lärmiljö kan säkerställas. Det är också väldigt viktigt att poängtera att de alternativ som presenterats idag ännu är arbetsmaterial och att inga beslut om den framtida skolstrukturen är fattade, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

All information om skolstrukturutredningen finns samlad på strangnas.se/skolstruktur

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018