Toppbild

Skolstrukturutredning


Hur skapar vi den bästa skolan för våra elever? Den frågan är utgångspunkten för den utredning som under hösten ser över skolstrukturen i Strängnäs kommun.

Varför en skolutredning?

De kommande åren står Strängnäs kommun inför en rad stora ekonomiska utmaningar. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen yrkesarbetande minskar, vilket innebär ett minskat skatteunderlag för kommunen.

Samtidigt visar nationella jämförelser att Strängnäs kommun behöver förbättra lärmiljön för att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå de uppsatta målen. Hur vi utnyttjar skolans resurser kommer att bli avgörande för hur en förbättrad lärmiljö kan säkerställas.

Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden har därför beslutat att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö som ger alla elever möjlighet att nå de uppsatta målen.


Utredningens olika delar

Utredningen baseras på befintlig data i form av tidigare utredningar och enkäter, kapacitetsbedömningar av befintliga lokaler och befolkningsprognoser.

Under utredningen genomförs dialogsamtal ute på skolorna med elever och personal inom grundskoleverksamheten.

Dialogsamtal med föräldrar äger rum på de redan inplanerade föräldramötena ute på skolorna.

Dessutom görs intervjuer med fackliga representanter, ungdomsrådet, elevhälsan och tidigare rektorer.

 

Dialogmöten med allmänheten

Under utredningen har också två öppna dialogmöten genomförts. Dessa ägde rum torsdagen den 7 september kl 18-19 i Paulinska salen och tisdagen den 12 september kl 18-19 i Biohuset i Mariefred.

 

Tyck till om skolan - svara på vår enkät

Om du vill lämna synpunkter och förslag om framtidens skola i Strängnäs kommun är du välkommen att göra det genom att svara på vår enkät.

Sista dag att besvara enkäten är 28 september.

 

Vad händer sedan?

De förslag som framkommer i utredningen kommer att presenteras för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i slutet av oktober, som då beslutar hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

 

Frågor och svar om utredningen

Har du frågor om den pågående utredningen? Vi har sammanställt 20 frågor och svar.

 

Bakgrund till utredningen

Här kan du som vill veta mer ta del av dokument som rör utredningen.

Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan, reviderad.pdf

Utgångspunkter för genomförandet av skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö.pdf

BUN § 85, 2017-05-30, Skolstruktur för inkludernande lärmiljö, uppdrag-protokollsutdrag.pdf

 

För dig som vill veta mer

SKL:s hemsida kan du läsa mer om inkluderande lärmiljö och vad det innebär. Läs mer här.

På Skolverkets hemsida finns information om läroplan och kursplaner för grundskolan. Läs mer här.  

Du kan också ta del av en text från Skolverket som handlar om just inkluderande lärmiljö. Läs texten här.

 

Utbildningskontoret

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation

Förtroendevalda:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >