• Startsida
  • / Nyheter
  • / På väg mot en flerstämmig förskola i Strängnäs kommun

På väg mot en flerstämmig förskola i Strängnäs kommun

Den 22 oktober samlades all personal från förskolan samt rektorer från grundskolan för en gemensam kompetensutvecklingsdag på Thomas arena i Strängnäs. Undervisnings-begreppet stod i centrum, med forskningsresultat och goda exempel från kommunens förskolor.

Scen med föreläsare

Förmiddagens föreläsare var från forskarteamet i programmet, Ann-Christin Vallberg Roth, professor i pedagogik och Ylva Holmberg, lektor i pedagogik, båda vid Malmö universitet. De gav en historisk tillbakablick på undervisning i förskolan och presenterade resultatet från den forskning som kommunen är en del av.

Under eftermiddagen gavs en presentation av de fem undervisningsupplägg som kommunens förskolor har provat inom programmet. Förskollärare som varit delaktiga i programmet gav exempel från sin undervisning.

– Det har varit en väldigt lärorik och inspirerande dag. Så kul att få ta del av andras praktiska exempel och goda exempel på kollegialt lärande, säger Elin Engman, förskollärare Tosterö förskola.

Dagen avslutades av kommunens utbildningschef Tony Lööw, som kopplade ihop arbetet i förskolan med det övergripande arbetet med Skolutvecklingsprogrammet 2023.

– I skolutvecklingsprogrammet 2023 finns en särskild del som handlar om just Kunskaper och lärande. Vi utvecklar vår undervisning så att fler barn och elever når målen från förskola till gymnasiet. Vi ska också ta chansen att lära av varandra, på alla nivåer inom skolan, säger Tony Lööw, kommunens utbildningschef.

Bakgrund

Under åren 2016–2019 har Strängnäs kommun tillsammans med nio andra kommuner deltagit i ett forskningsprogram (FoU-program) om undervisning i förskolan (UndiF). Syftet med programmet var att utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

Just undervisning i förskolan har varit, och är fortfarande den hetaste frågan bland forskare inom förskolan. Forskningen som kommunens förskolepersonal har deltagit i är väldigt omfattande, och historisk i sitt slag, med många timmars filmat material.
I våras avslutades programmet med ett slutseminarium i Malmö.

Kompetensutvecklingsdagen i Strängnäs markerar avslutet på det treåriga forskningsprogrammet men är även ett avstamp för det fortsatta arbetet i Strängnäs kommunala förskolor.

Vad händer framöver?

– Det handlar inte om att hitta den enda eller bästa metoden eller teorin, utan snarare om att vi inom förskolan behöver en mångfald av perspektiv. Vi kommer att fortsätta arbeta med frågorna om undervisning i förskolan på vetenskaplig grund och med att befästa metoderna, säger Sarah Wolf Näsström, utvecklingsledare för förskolan.

Läs mer om forskningsprogrammet Undervisning i förskolan, UndiF

Material om programmet på Ifous webbplats


Sokratiska boksamtal – ett sätt att arbeta för demokrati

Det krävs övning för att leda ett sokratiskt boksamtal med barn i förskolan. Utmaningen ligger i att inte styra barnen i en viss riktning utan att i stället vara öppen för deras olika tolkningar. Det konstaterar Anna Eklund, Åsa Ahlqvist Johansson och Anette Ranbäck på Marielunds förskola i Strängnäs som skrivit en utvecklingsartikel om sokratiska boksamtal inom ramen för forskningsprogrammet.

- Det har varit otroligt utvecklande att skriva den här artikeln tillsammans med mina kollegor. När vi fick möjlighet att djupdyka i en process kring de Sokratiska boksamtalen i våra barngrupper, och sedan skriva om det gav det oss erfarenheter som bidrar till större medvetenhet och yrkeskompetens. Vi tar med oss erfarenheter från detta i vårt fortsatta arbete med barnen, säger Nettan Ranbäck förste förskollärare och en av författarna till utvecklingsartikeln.

Ta del av artikeln Sokratiska boksamtal i förskolan kräver övning på Skolportalens webbplats

Läs en intervju med förskollärarna där de berättar om sitt arbete

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019