Förslag på köpare av fjärrvärmerörelsen

Strängnäs kommunföretag AB har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att sälja 80 procent av fjärrvärmeverksamheten till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Kommunfullmäktige beslutade i januari år 2020 att påbörja en avyttringsprocess av fjärrvärmerörelsen. Idag äger Strängnäs kommun genom SEVAB Strängnäs Energi ett kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme till anslutna villor och fastigheter runt om i Strängnäs kommun.

Förslag på köpare

På uppdrag av kommunfullmäktige och baserat på kriterier framtagna av kommunstyrelsen har flera intressanta bud på fjärrverksamheten utvärderats och det finns nu ett förslag på köpare.

En enig styrelse i Strängnäs kommunföretag AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sälja 80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. Strängnäs kommer därmed att fortsättningsvis äga 20 procent av fjärrvärmeverksamheten.

I den samlade bedömningen av valet mellan att sälja 80 procent och att behålla 100 procent av fjärrvärmeverksamheten så är styrelsens bedömning att förslaget om försäljning är det för Strängnäs kommunkoncern mest gynnsamma – både ur ett bolags- och affärsmässigt perspektiv men även ur ett kundperspektiv.

- En försäljning av 80 procent av fjärrvärmerörelsen bidrar till att stärka ekonomin, genomföra omfattande satsningar för ett mer hållbart Strängnäs, skapa en lugn taxeutveckling samtidigt som vi har kvar ett betydande inflytande över verksamheten genom att vi kommer att äga 20 procent av aktierna, säger styrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Bakgrund till beslutet

Styrelsens beslut att föreslå en försäljning till Solör grundar sig i följande:

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgår till 1,2 miljarder kronor för 80 procent av fjärrvärmeverksamheten. Alternativet till en försäljning är att kommunen i stället måste tillskjuta betydande belopp de kommande tio åren för att klara investeringar och täcka underskott. Genom en försäljning undviker kommunen det och kan frigöra kapital för andra satsningar.

Erfaren köpare

Solör har en omfattande erfarenhet av produktion av fjärrvärme och ånga och har möjlighet och ambition att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen. Idag finns bolaget på 165 platser i framför allt Sverige och Norge. De bedöms kunna bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamhet.

Satsningar på hållbarhet

Solör kommer att bidra till kommunens hållbarhetsmål bland annat genom en särskild satsning på lokala miljö- och klimatsatsningar i Strängnäs. För de kommande sex åren avsätter ägarna i förhållande till ägarandel 10 miljoner kronor per år för gemensamma miljö- och klimatsatsningar i kommunen.

Långsiktigt stabila värmepriser

Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under en lång tid framöver. Kommunen har genom aktieägaravtalet stort inflytande på förändringar i taxorna.

Fortsatt satsning på biobränslen

Solör använder idag företrädesvis skogsbränslen och returträflis i sina anläggningar, vilket innebär en fortsatt satsning på biobränslen i Strängnäs.

Långsiktig ägare

Solör har en ägarstruktur bestående av bland annat de svenska AP-fonderna, vilket borgar för ett långsiktigt ägande.

Information om köparen

Solör Bioenergi Fjärrvärme ägs av Nordic Infrastructure AG till 50 procent, av Highview Finance Holding Company Ltd till 25 procent och av Polhem Infra KB till 25 procent (ägd av tre av AP-fonderna). Solör äger idag fjärrvärmeanläggningar i 65 svenska kommuner. Bolaget, som har varit verksamt sedan 2003, har idag cirka 200 000 kunder.

Vad händer nu?

Förslaget kommer att tas upp för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti.

Mer information och vanliga frågor och svar

På kommunens webbplats hittar du all information om fjärrvärmeprojektet, tidsplan och de vanligaste frågorna och svaren som inkommit under processens gång. Läs mer på sidan Avyttring av fjärrvärmerörelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021