Beslut om taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december om nya taxor och avgifter inom flera av kommunens verksamheter. Beslutet innebär höjda taxor inom bland annat avfallshantering, alkoholtillsyn och installation av trygghetslarm.

Kommunen ser varje år över sina taxor och avgifter och anpassar dem utifrån förändrade kostnader och krav. 2024 är ett år som kommer att präglas av flera utmaningar på både global och lokal nivå. Det innebär att kommunen behöver höja flera taxor samtidigt som det tillkommer ett par nya. Med taxa och avgift menas den kostnad som du som invånare betalar för kommunens tjänster.

– Att flera taxor och avgifter höjs och att nya tillkommer beror på nuvarande situation i omvärlden med inflation och ökade kostnader. Dessutom har några av taxorna inte höjts på flera år, vilket gör att ökningen just nu kan upplevas hög, men procentuellt sett över år är den inte högre än vanligt. Vi har tagit hänsyn till att även hushållen påverkas av det ekonomiska läget genom att exempelvis fastställa höjningen av VA-taxan till 22 procent istället för 36 procent som var det första förslaget, säger Christine Blomqvist Gyllby (M) ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Under 2023 såg man över flera taxor för att det skulle bli tydligt vad utbudet av service och tjänster faktiskt kostar.

– Att höja taxorna är inget enkelt och kortsiktigt beslut, utan har föregåtts av en grundlig översyn av vilka kostnader som är kopplade till den tjänst som taxan eller avgiften avser. En stor del av kommunens verksamhet finansieras med skattemedel, men för vissa tjänster behöver kommunen ta betalt av den som använder tjänsten. Detta för att säkerställa att våra ekonomiska resurser används som det är tänkt, säger Anders Härnbro (S) ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Så fungerar en kommuns intäkter och utgifter

En kommun har, precis som vilket annat företag eller hushåll som helst, inkomster och utgifter. Kommunens inkomster kommer till största del från den skatt invånarna betalar, men också från taxor och avgifter.

– Strängnäs kommun har en relativt stabil ekonomi och för att kunna fortsätta erbjuda tjänster och service av hög kvalitet behöver vi regelbundet se över våra taxor och avgifter. När det gäller socialtjänstens taxor och avgifter är vissa en fast kostnad för enstaka tillfällen medan andra taxor gäller en månad eller en dag. En del kan då uppfattas som mycket höga. Flera av dem ingår däremot i högkostnadsskyddet, säger Thord Modin (S) ordförande i socialnämnden.

En kommun är inte vinstdrivande och därför måste taxor och avgifter följa självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen inte får ta ut en högre avgift än vad det kostar att utföra tjänsten.

Höjda taxor i flera av kommunens verksamheter

De beslutade taxorna och avgifterna kommer gälla från och med den 1 januari 2024. Taxorna är anpassade för att bibehålla avgiftsfinansieringen för verksamheten. De fasta taxorna har också justerats för att bättre spegla den faktiska handläggningstid som ärenden har.

De taxor som påverkas är bland annat:

  • Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
  • Taxa för prövning och tillsyn för tobak
  • Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
  • Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen
  • Taxa för avfallshantering
  • Taxa för vatten och avlopp (VA)
  • Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet.

I handlingarna från kommunfullmäktiges sammanträde kan du ta del av de taxor och avgifter som beslutades på mötet. Det justerade protokollet publiceras den 19 december.

Mer information

På sidan Ekonomi och resultat kan du läsa mer om kommunens ekonomi och flerårsplan som styr hur kommunens verksamheter och nämnder ska planera och prioritera sitt arbete. Där kan du också läsa mer om kommunens inkomster och utgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2023