Planer för skola i Läggesta utreds

Skolan i Läggesta som skulle stå klar hösten 2026 kan bli försenad. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 januari att utreda möjligheten till tillfälliga modulhus i väntan på skolan.

Skolan i Läggesta planerades när inflyttningen av barnfamiljer var stor i kommunen. En exploatör hade för avsikt att bygga runt 1 500 bostäder – både hyreslägenheter, bostadsrätter och villor.

Men omvärldsläget har förändrats och antalet nya invånare ökar inte i samma höga takt som tidigare. Exploatören har inte börjat bygga än och kan i dagsläget inte säga när bostäderna kommer att stå klara.

För kommunen är skolor och skolplatser en avvägning mellan att vilja erbjuda skolplatser nära elevernas hem och att inte riskera att stå med tomma platser. Tomma platser kostar pengar som skulle kunna gå till undervisningen i skolan istället.

Tidpunkten för när skolbygget kan starta är beroende av när exploatören börjar bostadsbyggandet. Det sker en tät dialog mellan kommunen och exploatören.

För att möta behoven för de som redan bor i Läggesta utreds nu möjligheten till tillfälliga och flexibla modulhus i väntan på skolbygget. Det skulle också minska trycket på Mariefreds skola, som i dag inte har några lediga platser.

– Vi vill kunna lösa behovet för barnen som bor i området, säger Catharina St Cyr (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden kommer att bjuda in vårdnadshavarna som bor i området till ett möte där det finns möjlighet att ställa frågor.

Mer information

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 januari att utreda möjligheten till tillfälliga modulhus i väntan på skolan. Protokollet justeras inom en vecka efter sammanträdet och kan läsas på webbsidan Barn- och utbildningsnämnden efter det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2024