Ansöka om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada som du anser att Strängnäs kommun är ansvarig för, kan du begära att kommunen betalar ut ett skadestånd till dig. Här kan du läsa vad som gäller.

Du som drabbats av en skada bör alltid i första hand kontakta ditt eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. Du har möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag oavsett om det som hänt är en ren olyckshändelse eller om kommunen orsakat skadan.

Det gäller oavsett om det som inträffat har medfört personskada, sakskada eller en annan skada.

När har du rätt till skadestånd?

För att du ska kunna få skadestånd från Strängnäs kommun behöver skadan skett på kommunens mark eller en plats där kommunen har underhållsansvar.

Skadan måste dessutom vara orsakad av Strängnäs kommun och du behöver kunna bevisa att skadan har orsakats genom vårdslöshet.

Om skadan är följden av en ren olyckshändelse så finns det normalt sett inte någon möjlighet att få ersättning från kommunen för det som inträffat.

Vanliga skadetyper

När det gäller personskador ska krav i första hand riktas mot den ansvarige fastighetsägaren.

Kommunen kan som fastighetsägare bli skyldig att betala skadestånd om man brustit i sitt ansvar som fastighetsägare och väghållare och detta i sin tur orsakat skada.

Strängnäs kommun och dess entreprenörer saknar möjlighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs alltid prioriteringar och planer för halkbekämpning.

För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder.

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att kommunen haft kännedom om den aktuella bristen, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Kommunen är skyldig att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra att skador uppstår på de vägar kommunen ansvarar över.

Allmänna vägar ska hålla ett tillfredsställande skick. Strängnäs kommun eller dess entreprenörer saknar dock möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar.

Då skador i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Tänk på att fordonsförare alltid har ett långtgående ansvar att anpassa sin körning efter rådande väder- och trafikförhållanden.

Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Strängnäs kommun har inte möjlighet att forsla bort föremål om kommunen saknar kännedom om dessa. Kommunen har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på kommunens mark orsakade av någon annan.

Anmäl skadeanspråk till kommunen

När du har fått besked av din skada från ditt försäkringsbolag, kan du skicka ett skadeståndsanspråk till kommunen. Om du har fått ersättning för skadan från ditt försäkringsbolag kan du endast kräva självrisken av kommunen.

I anmälan som du skickar till kommunen behöver följande information och underlag bifogas:

  • Skadedatum
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet
  • Bilder från skadeplatsen eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton eller fakturor på nedlagda kostnader

Ersättningsanspråk gentemot kommunen

Skickas via post till:
Strängnäs kommun, 645 80 STRÄNGNÄS eller
via e-post till kontaktcenter@strangnas.se

Vad händer sen?

När det gäller personskador, skador som överstiger försäkringens självrisk och ärenden där osäkerhet råder så är det kommunens försäkringsgivare som utreder kommunens eventuella ansvar. I övriga fall utreds ärendet direkt av kommunen.

Du får ett besked av den part som utrett ärendet så snart utredningen är klar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024