Dags för samråd för Jören 1 i Åkers Styckebruk

Förslag på Jören1

Nu är det dags för samråd för Jören 1 i Åkers Styckebruk. Samråd är den del av planprocessen där kommunen samlar in synpunkter och tankar från invånare och andra intressenter.

Var ligger Jören 1?

Fastigheten är belägen i centrala Åkers Styckebruk i korsningen mellan Bruksvägen, Forsavägen och Jordbrovägen. Området omfattar fastigheterna Jören 1 samt Åkers styckebruk 1:465.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen för Jören 1 syftar till att:

  • Möjliggöra att man kan bygga flerbostadshus i området som omfattas av planen. Det ska också vara möjligt att ha centrumverksamheter på bottenvåningen av dessa hus. Centrumverksamheter är ett samlingsnamn som används i detaljplaner, och kan exempelvis innebära kontor, restaurang, föreningslokaler, samlingslokaler, café och gym.
  • Möjliggöra till att ge torget en mer definierad form och förstärka torgytan.
  • Skydda de askar som växer i en allé inom området.

Planförslaget överensstämmer med Översiktsplan 2014 för Strängnäs kommun genom att området ligger i ett centralt och stationsnära läge.

När och hur kan jag lämna synpunkter?

Samrådstiden pågår mellan den 30 oktober och den 20 november. Under den perioden har du möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Förslaget finns tillgängligt i Kontaktcenter i kommunhuset i Strängnäs och på kommunens webbplats strangnas.se/joren1

I förslaget ingår textbeskrivningar, bilder och kartor.

Synpunkter skickas till:
Strängnäs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Nygatan 10, 645 80 Strängnäs

eller med e-post till: msn@strangnas.se

Ange diarienummer MSN/2019:1974 på handlingen eller i ämnesraden om du använder e-post. Synpunkter ska ha kommit in till kommunen senast den 20 november 2020.

De synpunkter som lämnas in blir en allmän handling hos kommunen och kan därför komma att lämnas ut om någon begär det. Här kan du läsa mer om vad allmän handling innebär.

Öppet Hus den 11 november

Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till ett dialogtillfälle i form av ett digitalt öppet hus där intresserade kan ta del av förslaget, diskutera och ställa frågor.

Tid: Onsdag 11 november kl 17.00-18.30
Plats: Digitalt Öppet hus via utskickad länk

Anmäl dig senast den 6 november om du vill delta.

Anmälan görs till David Sundholm, planarkitekt.

Telefon: 0152- 293 44

E-post: david.sundholm@strangnas.se

Vad händer efter samrådet?

När samrådstiden gått ut sammanställs alla synpunkter som kommit in till en skrivelse som kallas samrådsredogörelse. I denna redogörelse ingår också ett förslag på hur synpunkterna ska behandlas.

Därefter beslutar politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om förslaget ska ställas ut på granskning.

Att ställa ut ett förslag på granskning innebär att ett omarbetat planförslag kommuniceras en andra gång. Under granskningstiden finns möjlighet att ta del av det justerade förslaget, och komma med synpunkter. Materialet kommer att finnas tillgängligt både i digital form, och i fysisk form, precis som i samrådsperioden.

Bilden är endast en idéskiss och inte en bild på hur det kommer att se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2020