Översiktsplan

En översiktsplan berättar om hur kommunens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta.

Vad används en översiktsplan till?

Den svenska plan- och bygglagen (PBL) anger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och som visar inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Nu pågår arbetet med att revidera vår översiktsplan

Det har blivit dags att uppdatera och justera Strängnäs kommuns översiktsplan. I den översiktsplan som finns idag (översiktsplan 2014) har en tydlig utvecklingsstrategi tagits fram, som tillsammans med dess fokusområden, fem huvudteman och framtidsscenario beskriver hur utvecklingen i Strängnäs förväntas se ut fram till 2040. Tack vare Strängnäs starka tillväxt, och förändringar i omvärlden behöver kommunens översiktsplan därför uppdateras för att alla intresseområden som kräver hänsyn lyfts upp i översiktsplanen och finns med framöver i tidiga planeringsskeden.

Struktur och upplägg

Översiktsplanens struktur och upplägg har även justerats för att lättare kunna bedriva en mer aktiv översiktsplanering som uppdateras oftare framöver (även kallat rullande översiktsplanering av Boverket), såväl som att anpassa handlingen för ett framtida sammanhållet digitalt format som kan vidareutvecklas med flera handlingar på ett och samma ställe. I detta skede ses därför översiktsplanen först över, för att sedan kunna vidareutveckla övriga strategiska planer kommande år.

Nu pågår arbete med att sammanställa synpunkter från granskningsperioden

Mellan den 20 december 2023 och 1 mars 2024 var förslaget till översiktsplan ute på granskning. Synpunkterna som inkommit sammanställs nu. Nästa steg är att göra de sista justeringarna på förslaget och sedan presentera förslag till ny översiktsplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska även godkännas av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktige slutligen beslutar om den ska antas. Efter att kommunfullmäktige har antagit översiktsplanen presenteras antagandehandlingen på hemsidan, tillsammans med ett särskilt utlåtande över alla synpunkter som inkommit under granskningen.

Gällande översiktsplan: Översiktsplan 2014

Översiktsplanen och inriktningen för Strängnäs kommuns utveckling antogs första gången år 2014 och beskriver kommunens strategi för en hållbar utveckling av den fysiska miljön fram till år 2040. Planen innehöll sju fokusområden, en utvecklingsstrategi samt planeringsprinciper och ställningstaganden som tillsammans utgör den strategi som vi ska förhålla oss till i planeringen av kommunens mark- och vattenanvändning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2024