Översiktsplan

Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplaner beskriver hur mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen är tänkt i framtiden.

Under våren 2021 påbörjade förvaltningen en uppdatering av ÖP 2014, bland annat för att möta ny omvärldspåverkan. Uppdraget innebär enbart en uppdatering, inte att en ny översiktsplan tas fram. Ett första samråd planeras till årsskiftet 2022-2023.

Översiktsplan 2014

Översiktsplanen för Strängnäs kommun antogs år 2014 och beskriver kommunens strategi för en hållbar utveckling av den fysiska miljön fram till år 2040. Planen innehåller sju fokusområden som tillsammans utgör den strategi som vi ska förhålla oss till i planeringen av kommunens mark- och vattenanvändning.

Mer detaljerade avsikter gällande mark- och vattenanvändning inom respektive ort finns i fördjupningarna av översiktsplanen (FÖP).

Ett viktigt planeringsunderlag till översiktsplanerna är de grönplaner som produceras i fas med respektive översiktsplan. Syftet med grönplanerna är att säkerställa utveckling och bevarande av områden för tätortsnära rekreation och för områden med höga biologiska bevarandevärden.

Här kan du läsa en kortversion av Översiktsplan 2014. , 1 MB.

I översiktsplanen identifieras sju fokusområden. Dessa har sitt ursprung från de synpunkter och idéer som inkommit under arbetet med planen och har sedan stämts av mot politiska viljeriktningar.

Fokusområdena skall ses som teman som är särskilt viktiga att förhålla sig till i framtida projekt som berör mark- och vattenanvändning inom kommunen.

Sju fokusområden:

 • Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik.
 • Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas.
 • Skydda landskapsbilden på långsikt.
 • Vidareutveckla kommunens identitet som Mälarkommun.
 • Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar.
 • Samhällsplanera för en bättre folkhälsa.
 • Främja ett mångsidigt näringsliv.

Här kan du se en illustration över fokusområdena , 862 kB..

En viktig del av översiktsplanen är den övergripande utvecklingsstrategin. Denna anger bland annat var framtida bostadstillväxt skall ske. Huvuddelen av kommunens bostadsbyggnation skall ske kring järnvägsstationerna i Strängnäs stad och Läggesta. Ett avstånd på fem kilometer från dessa anges som stationsnära lägen och lämpar sig för bebyggande med tanke på hållbarhetsaspekter.

Utvecklingsstrategins huvudteman:

 • Främja ett levande stadsliv i kommunens centralort.
 • Skapa förutsättningar för Stallarholmen att utvecklas.
 • Koppla samman kommunens delar/samhällen.
 • Främja en levande landsbygd på ett hållbart sätt.
 • Fortsätt att stärka utvecklingen runt kommunens järnvägsstationer i Strängnäs stad och Läggesta med Mariefred och Åkers styckebruk.

Se en illustration över den övergripande utvecklingsstrategin här , 229 kB..

Handlingar tillhörande översiktsplanen:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022