Översiktsplan

Översiktsplaner beskriver hur mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen är tänkt i framtiden.

Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplanen för Strängnäs kommun antogs 2014 och beskriver kommunens strategi för en hållbar utveckling av den fysiska miljön fram till år 2014. Planen innehåller sju fokusområden som tillsammans utgör den strategi som vi ska förhålla oss till i planeringen av kommunens mark- och vattenanvändning.

Här kan du läsa en kortversion av Översiktsplan 2014. , 1 MB.

Översiktsplan 2014

Kommunfullmäktige i Strängnäs antog 29 september 2014 en ny kommunövergripande översiktsplan, Översiktsplan 2014. Översiktsplan 2014 hanterar strategiska frågor som berör hela kommunen. Exempelvis intentioner om önskvärd nivå på bebyggelseutveckling och hur fördelningen av bostadstillväxten skall ske inom kommunen.

För att utläsa mer detaljerade avsikter gällande mark- och vattenanvändning inom respektive ort skall fördjupningarna av översiktsplanen (FÖP) nyttjas.

Ett viktigt planeringsunderlag till översiktsplanerna är de grönplaner som produceras i fas med respektive översiktsplan. Syftet med grönplanerna är att säkerställa utveckling och bevarande av områden för tätortsnära rekreation och områden med höga biologiska bevarandevärden.

Fokusområden

I översiktsplanen identifieras sju fokusområden. Dessa har sitt ursprung från de synpunkter och idéer som inkommit under arbetet med planen och har sedan stämts av mot politiska viljeriktningar.

Fokusområdena skall ses som teman som är särskilt viktiga att förhålla sig till i framtida projekt som berör mark- och vattenanvändning inom kommunen.

Sju fokusområden:

 • Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik.
 • Forma variationsrika livsmiljöer där möten främjas.
 • Skydda landskapsbilden på långsikt.
 • Vidareutveckla kommunens identitet som Mälarkommun.
 • Skapa förutsättningar för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar.
 • Samhällsplanera för en bättre folkhälsa.
 • Främja ett mångsidigt näringsliv.

Här kan du se en illustration över fokusområdena , 862 kB..

Övergripande utvecklingsstrategi

En viktig del av översiktsplanen är den övergripande utvecklingsstrategin. Denna anger bland annat var framtida bostadstillväxt skall ske. Huvuddelen av kommunens bostadsbyggnation skall ske kring järnvägsstationerna i Strängnäs stad och Läggesta. Ett avstånd på fem kilometer från dessa anges som stationsnära lägen och lämpar sig för bebyggande med tanke på hållbarhetsaspekter.

Utvecklingsstrategins huvudteman:

 • Främja ett levande stadsliv i kommunens centralort.
 • Skapa förutsättningar för Stallarholmen att utvecklas.
 • Koppla samman kommunens delar/samhällen.
 • Främja en levande landsbygd på ett hållbart sätt.
 • Fortsätt att stärka utvecklingen runt kommunens järnvägsstationer i Strängnäs stad och Läggesta med Mariefred och Åkers styckebruk.

Se en illustration över den övergripande utvecklingsstrategin här , 229 kB..

Handlingar tillhörande översiktsplanen:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018