• Startsida
  • / Nyheter
  • / Tillsammans kan vi bromsa ungas användning av narkotika

Tillsammans kan vi bromsa ungas användning av narkotika

Narkotikaproblematiken är ett växande samhällsproblem, inte minst bland unga. Den bilden har vi också i Strängnäs kommun. Polisens bedömning är att det råder god tillgång på narkotika av olika slag.

Det finns idag inget som tyder på att tillgången eller efterfrågan på narkotika i Strängnäs kommun är i en nedåtgående trend.

Nära hälften av våra elever i årskurs 9 vet hur de kan få tag i narkotika idag och det gäller framförallt cannabis, hasch, amfetamin, tramadol och kokain.

Det är siffror som kommit fram genom enkätundersökningen Liv och Hälsa Ung 2020, och det är en rejäl ökning från 2017. Besöken hos Beroendecentrum Ung ökar också liksom orosanmälningar till socialtjänsten kopplade till unga och droger.

Vad gör polisen och kommunen?

Polisen arbetar intensivt för att motverka användningen och handeln med narkotika i Strängnäs kommun. Det arbetet innefattar bland annat tillslag i vår offentliga miljö, trafikkontroller, narkotikasök på skolor, hembesök tillsammans med socialtjänst, dialogmöten och informationskampanjer.

Strängnäs kommun arbetar brett inom flera verksamheter med stöd, behandling, information, förebyggande och stöttande arbete riktat mot både unga och vuxna. Arbetet engagerar främst olika delar av socialtjänst och skola, fritidsgårdar och Team Ungdom, säkerhetsenheten och kommunikationsavdelningen.

Vi behöver hjälpas åt för våra barns skull

Samtidigt behöver vi bli fler aktörer och individer i samhället som tillsammans hjälps åt för att får bukt med problematiken. Det är i sin helhet ett gemensamt samhällsansvar och kräver att vi gör gemensamma insatser.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare har ett ansvar samtidigt som hen kan behöva stöd av polisen eller kommunen för att nå fram till sitt barn eller sätta gränser.

Föreningslivets och civilsamhällets ansvar

Föreningslivet och religiösa samfund, som träffar barnen och ungdomarna på sin fritid, har ett socialt ansvar att stötta och vägleda sina medlemmar för en bättre fysisk och psykisk hälsa.

Informationskampanj med start i december

Under december 2021 satsar polisen och kommunen på en informationskampanj om unga och deras relation till droger. Kampanjen består i aktuell information om att vi är medvetna om problematiken och vad polisen och kommunen gör för att hantera problemen. En stor del i kampanjen handlar också om att väcka ett engagemang hos fler i samhället. På så vis kan vi tillsammans bromsa den negativa trenden och rädda fler barn och ungdomar från ett liv med droger och kriminalitet.

Strängnäs kommun och polisen har tillsammans tagit fram en folder som heter "Jag trodde aldrig..." , 3 MB.. Den delas ut av bland andra polisens volontärer veckan före jul. I foldern finns information om:

  • vad du kan göra om du är orolig för ett barn eller en ungdom
  • vilka du kan få stöd och råd av
  • kontakt till polisen om du vill lämna tips

Foldern kommer också att spridas i andra sammanhang, som till exempel kommande temakvällar för vårdnadshavare och föräldrar.

Polis och kommun i samverkan

Polisen och Strängnäs kommun arbetar aktivt tillsammans för att förebygga brott, inte minst via vårt gemensamma medborgarlöfte och via den samverkansöverenskommelse med tillhörande handlingsplan som sträcker sig fram till och med 2023.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2021