Skolutvecklingsprogram 2023

För att ge skolans verksamheter förutsättningar att bygga upp långsiktiga och hållbara strukturer för att nå läroplanernas mål har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om Skolutvecklingsprogram 2023.

Målet med Skolutvecklingsprogram 2023 är att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten mellan olika skolor och skapa förutsättningar för en trygg lärmiljö.

Skolutvecklingsprogrammet 2023

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om skolutvecklingsprogrammet i december 2016. Här kan du ta del av dokumentet i sin helhet.

Fyra fokusområden

Skolutvecklingsprogrammet har sin utgångspunkt i tio identifierade utmaningar. Dessa har i sin tur delats in i fyra huvudområden:

 1. Kunskaper och lärande
 2. Trygghet och stöd
 3. Attraktiv arbetsplats
 4. Förutsättningar
Skolutvecklingsprogrammet

Mot skola 2023 - här är vi nu

Här är några av de insatser som genomförts och som visar hur
Skolutvecklingsprogrammet konkretiserats i praktiskt arbete:

 • Ökat fokus på kompetensutveckling, exempelvis förskolans forskningsprogram Undervisning i förskolan, grundskolans Samverkan för bästa skola, LÄS-projektet (Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan) och chefernas ledarutvecklingsprogram. Särskilda insatser har också genomförts för att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
 • För att stärka undervisningen har försteförskollärare införts i förskolan och rekrytering av ett förstelärarteam i grundskolan har påbörjats.
 • En gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet är framtagen.
 • Grundskolan har infört en ny lärplattform. Denna har förbättrat
  möjligheten att systematiskt följa upp elevers frånvaro, vilket är en del
  i det trygghetsskapande arbetet.
 • Skolorna har stärkt samarbetet med socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen kring gemensamma trygghetsskapande aktiviteter.
 • Ett skolsocialt stödteam som består av tre socialpedagoger har inrättats. Teamet arbetar på uppdrag av rektor med förebyggande insatser kring elevens skolsociala situation.
 • En resursskola för elever i behov av komplexa stödåtgärder har startat.
 • Åtgärder för att minska sjukfrånvaron har gjorts i samverkan mellan rektorerna och HR-avdelningen.
 • Ett arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) med
  ett särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) pågår.
 • En lokal arbetsgrupp med strategisk kompetensförsörjning som fokus
  har startats.
 • En ny skolstruktur med syfte att samla kompetenser
  och resurser har genomförts.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020