Skolutvecklingsprogram 2023

För att ge skolans verksamheter förutsättningar att bygga upp långsiktiga och hållbara strukturer för att nå läroplanernas mål fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om Skolutvecklingsprogram 2023.

Målet med Skolutvecklingsprogram 2023 är att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten mellan olika skolor och skapa förutsättningar för en trygg lärmiljö.

Skolutvecklingsprogrammet 2023

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om skolutvecklingsprogrammet i december 2016. Här kan du ta del av dokumentet i sin helhet.

Fyra fokusområden

Skolutvecklingsprogrammet har sin utgångspunkt i tio identifierade utmaningar. Dessa har i sin tur delats in i fyra huvudområden:

 1. Kunskaper och lärande
 2. Trygghet och stöd
 3. Attraktiv arbetsplats
 4. Förutsättningar
Skolutvecklingsprogrammet

Mot skola 2023 - här är vi nu

Här är några av de insatser som genomförts/genomförs nu och som visar hur Skolutvecklingsprogrammet konkretiserats i praktiskt arbete:

 • Ökat fokus på kompetensutveckling genom till exempel förskolans forskningsprogram Undervisning i förskolan, grundskolans Samverkan för bästa skola (SBS), LÄS-projektet (Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan) och chefernas ledarutvecklingsprogram. Särskilda insatser har också genomförts för att utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
 • För att stärka undervisningen har försteförskollärare införts i förskolan.
 • Grundskolan fokuserar på ökad läsförståelse, att främja studiero och öka närvaro och att utveckla undervisningen i klassrummet. Som ett stöd till grundskolans verksamheter finns en utvecklingsorganisation beståendes av intendenter, samordnare och utvecklingsledare. Inom den centrala barn- och elevhälsan har bland annat en samordnande kurator och en psykolog anställts.
 • En gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet är framtagen och olika insatser för att ytterligare stärka det systematiska kvalitetsarbetet pågår.
 • Lärplattformen som infördes i grundskolan har förbättrat
  möjligheten att systematiskt följa upp elevers frånvaro, vilket är en del
  i det trygghetsskapande arbetet.
 • Screeningverktyget Lexplore har implementerats i grundskolan och ger en objektiv översikt över elevernas läsning för att, i tid, kunna sätta in stöd och stimulans för att främja läsningen.
 • En skolbibliotekskonsulent och en litteraturutvecklare har projektanställts som ett centralt stöd till grundskolorna.
 • Skolorna har stärkt samarbetet med socialtjänsten, fritidsgårdarna och polisen kring gemensamma trygghetsskapande aktiviteter.
 • Ett skolsocialt stödteam som består av tre socialpedagoger har inrättats. Teamet arbetar på uppdrag av rektor med förebyggande insatser kring elevens skolsociala situation.
 • En resursskola för elever i behov av komplexa stödåtgärder har startat.
 • Åtgärder för att minska sjukfrånvaron har gjorts i samverkan mellan rektorerna och HR-avdelningen.
 • Ett arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) med
  ett särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) pågår.
 • En lokal arbetsgrupp med strategisk kompetensförsörjning som fokus
  har startats.
 • En ny skolstruktur med syfte att samla kompetenser och resurser har genomförts.
 • Ämnesgrupper med representanter från kommunala och fristående skolor har startat inom läs-, skriv- och språkutveckling, matematik och särskilt stöd.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023